แจ้งเปลี่ยนแปลงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งเปลี่ยนแปลงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16

ผู้เขียน:  ศิวสรรค์ ธีรพนาศาสตร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 13:34 น.

 อ่าน 1,400

                    ตามที่ สถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดให้มีการจัดศึกษาอบรมหลักสูตร

   ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์

    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

 เอกชน ซึ่งจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

                  เนื่องด้วย สำนักงบประมาณมีหนังสือแจ้งเวียนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

   การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยงบประมาณไม่

 โอนจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งสถาบันจึงของดการศึกษาดูงาน

 ต่างประเทศ และขอปรับอัตราค่าใช้จ่ายจากเดิม 89,000 บาท เป็น 65,000 บาท

 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหรือต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

 ได้จาก    www.kpi.ac.th           


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด