เริ่มนับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานรับเรื่องราวร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

สถานที่ตั้ง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
1. รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
2. งานเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
3. งานบริการข้อมูลข่าวสาร
4. งานบริการรับ - ส่ง เรื่องต่อ (Service Link)
5. งานบริการให้คำปรึกษา รับข้อคิดเห็นเสนอแนะ
6. หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
7. งานบริการอื่นๆ

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ท่านสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
หน่วยงานผู้บริโภค>>>

เข้าถึงศูนย์ดำรงธรรม
ทางโทรศัพท์ 0-3534-5689,0-3533-6554 ต่อ 107
ทาง E - mail : drt-ay@hotmail.com
ทางไปรษณีย์ โดย จ่าหน้าถึง
"ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

"ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000


ร้องเรียนผ่าน Smile line สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
http://www.ayutthaya.go.th/Ayudamrong/index.html
เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา