นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

1. กำหนดโครงสร้างการบริหาร
2. บูรณาการการทำงาน /วัสดุอุปกรณ์ ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อให้งานสัมฤทธิผลประชาชนพึงพอใจ
3. จัดประชุมติดตามงานผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล web conference ทุกวันจันทร์
4. ตรวจติดตามในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไข
5. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง จัดทำระบบเผยแพร่ข่าวสาร ให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าตาม 8 มาตรการตามมติ ครม.

              

เอกสารประชาสัมพันธ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2559 จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
การบริหารจัดการน้ำช่วงภัยแล้งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนมกราคม - เมษายน 2559
สรุปการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี2558/59 จำนวน 8 มาตรการ ตามที่ ครม. มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 58
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เอกสารประกอบการประชุม 3 พฤศจิกายน 2558 ผ่านระบบ Video Conference (ของ กรมส่งเสริมการเกษตร)
เอกสารประกอบการประชุม 3 พฤศจิกายน 2558 ผ่านระบบ Video Conference (ของ มท.)
ำแนะนำการดำเนินงานของจังหวัด ตามคู่มือการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
คู่มือการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
(เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 26 ตุลาคม 2558) การวางแผนช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา)
(เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 26 ตุลาคม 2558) การคาดหมายลักษณะอากาศดูหนาวของประเทศไทย (สถานีอุตุนิยมวิทยา)
วาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2558
โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง / PPT