space
space

วีดีโองานเกษียณ วันที่ 19 กันยายน 2556
วีดีโองานเกษียณ วันที่ 13 กันยายน 2555
โครงการพัฒนาบุคคลกรสำนักงานจังหวัด ณ สาธารณรุฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และจังหวัดหนองคาย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2555
โครงการพัฒนาบุคคลกรสำนักงานจังหวัด ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ วันที่ 10-13 มีนาคม 2554
โครงการพัฒนาทีมงาน TEAM WORKING สำนักงานจังหวัด ณ จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2553

ส่วนราชการในจังหวัด


แผนผังแสดงบทบาทหน้าที่ในกรณีเกิดเหตุเพลงไหม้ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานจังหวัด
แผ่นพับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

space
 

 

  line      
space

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ : AYUTTHAYA@MOI.GO.TH   โทร. 035-335665 ต่อ 26 (สายตรง) , 10429 (ภายใน)