space


space

วีดีโองานเกษียณ วันที่ 19 กันยายน 2556
วีดีโองานเกษียณ วันที่ 13 กันยายน 2555
โครงการพัฒนาบุคคลกรสำนักงานจังหวัด ณ สาธารณรุฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และจังหวัดหนองคาย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2555
โครงการพัฒนาบุคคลกรสำนักงานจังหวัด ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ วันที่ 10-13 มีนาคม 2554
โครงการพัฒนาทีมงาน TEAM WORKING สำนักงานจังหวัด ณ จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2553

ส่วนราชการในจังหวัด

 


วันที่ 9 มิถุนายน 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดพระนรศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา "วิสาขพุทธบารมีสองแผ่นดิน" ณ วัดมหาธาตุ วัดหลังคาขาว

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หน.สนจ.อย. ให้การต้อนรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ จาก อบต.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนำทีนสำนัดงานจังหวัด เข้ามร่วมกิจกรรม "วันสถาปณากรุงศรีอยุธยา"

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2557 นางสาวสุนันท์  อังเกิดโชค นำทีมข้าราชการ/พนักงานราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม “วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา” ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หน.สนจ. ให้การต้อนรับ นางสาวปณิศา เหลืองวรเมท และคณะผู้ตรวจติดตามศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ต้นแบบฯ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หน.สนจ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟ พร้องงานแถลงข่าว "วันเดียว เที่ยวทั่วอยุธยา" เำพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นำทีงข้าราชการ เข้าอวยพรปีใหม่ พะรเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง และนายกองค์การบริการส่วนจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานจังหวัด
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุม มอบหมายภารกิจให้แก่ข้าราชการสำนักงานจังหวัด

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ข้าราชการเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง สำนักงานจังหวัด ให้การต้อนรับ นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนใหม่
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง เลี้ยงส่ง นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ ซึ่งเดินทางไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานงานจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผวจ.อย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 พ.อ.อ. ปัญญา สระทองอุ่น รองผวจ.พร้อมด้วย นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หน.หนจ. แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผวจ.
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หน.สนจ. ให้การต้อนรับ รองผวจฯใหม่
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หน.สนจ.แสดงความยินดี รองภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เดินทางไปดำรงตำแหน่งรองผวจ.สระบุร
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หัวหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี กับ นายทวี นริสศิริกุล รองผู้ว่าฯ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มร่วมกันจัดงาน เกษียณอายุราชการ “ผ่านวันที่มุ่งมั่น  สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ”
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดรับโล่รางวัล ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 สำนักงานจังหวัดร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัด เป็นเจ้าภาพจัดการพบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการ "สภากาแฟ"
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเข้าตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>>>อ่านต่อ

space
 
 

  line      
space

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ : AYUTTHAYA@MOI.GO.TH   โทร. 035-335665 ต่อ 26 (สายตรง) , 10429 (ภายใน)