spacespace

วีดีโองานเกษียณ วันที่ 19 กันยายน 2556
วีดีโองานเกษียณ วันที่ 13 กันยายน 2555
โครงการพัฒนาบุคคลกรสำนักงานจังหวัด ณ สาธารณรุฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว และจังหวัดหนองคาย วันที่ 17-18 มิถุนายน 2555
โครงการพัฒนาบุคคลกรสำนักงานจังหวัด ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ วันที่ 10-13 มีนาคม 2554
โครงการพัฒนาทีมงาน TEAM WORKING สำนักงานจังหวัด ณ จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2553

ส่วนราชการในจังหวัด

วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารจังหวัด
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผวจ.อย. ประชุมมอบนโยบาย ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สำนักงานจังหวัด
วันที่ 9 มิถุนายน 2557 นางสาวสุนันท์ อังเกิดโชค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

>>>อ่านต่อ

แผนผังแสดงบทบาทหน้าที่ในกรณีเกิดเหตุเพลงไหม้ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของสำนักงานจังหวัด

space
 

 

  line      
space

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อผู้พัฒนาระบบ : AYUTTHAYA@MOI.GO.TH   โทร. 035-335665 ต่อ 26 (สายตรง) , 10429 (ภายใน)