logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน937 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
6 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าวัดเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 24,000,000 29 พ.ย. 61
7 อำเภอนครหลวง ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,286,000 28 พ.ย. 61
8 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 0 27 พ.ย. 61
9 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการบริการประชาชนที่ถูกสุขลักษณะ 0 26 พ.ย. 61
10 สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการบริการประชาชนที่ถูกสุขลักษณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 26 พ.ย. 61   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26