วิสัยทัศน์จังหวัด " พระนครศรีอยุธยาเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม  แหล่งอาหารที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด  เมืองน่าอยู่ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน "
 
การจัดการความรู้ KM : Knowledge Management
 


     
                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้เพื่อรายงานแนวทางการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2551  เรื่อง “ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP และ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (นายเพิ่มศักดิ์   สีทองสุรภณา) CKO จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน  วันที่ 21สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
   
   

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3533-5665 มท.10422