*การประชุมคณะทำงานประสานงานระดับองค์กรเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา*