แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

 


แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 2557-2560
แผนพัฒนาจังหวัด4 ปี 2554 - 2556
 แผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี 2551 - 2554
 แผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี 2548- 2551

เอกสาร / แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายละเอียดของแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558- พ.ศ.2561) แบบโครงการ / โครงการหลักของจังหวัด
เอกสารทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2557 - พ.ศ. 2560
คำสั่งและแบบรายละเอียดโครงการ ปี 2556
ร่าง แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.2557 - พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มบัญชีรายการชุดโครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 (2557-2560)
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2554-2556 (ข้อมูลแบบ จ1) 
 แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2553 - 2556