หน้าแรก |"อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล"


นายประยูร รัตนเสนีย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัน / เดือน / ปี เกิด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2505
ที่อยู่
54/129 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี              
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
การศึกษา
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหอวัง
ประวัติรับราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ตุลาคม 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (17 พฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2558)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา) (7 กรกฎาคม 2557 – 16 พฤศจิกายน 2557)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (พ.ศ.2556-2557)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2555)
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
นายอำเภอไชโย ,นายอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (6 ธันวาคม 2545 – พ.ศ. 2547)
นายอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2545)
การศึกษาอบรม
ได้รับทุนจักสำนักงาน ก.พ.ไปศึกษาอบรม หลักสูตร Executive Training Program on Provincial and Local Adminstration ณ Graduate Institute for Policy Studies ประเทศญี่ปุ่น
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.25)
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 44
หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 41
ติดต่อผู้บริหาร
E-mail : rprayoon@gmail.com