หน้าแรก |


ดร.วิทยา   ผิวผ่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัน / เดือน / ปี เกิด
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2496
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ป.ม. (5 ธ.ค. 41) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
- ป.ช. (5 ธ.ค. 44) ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- ม.ว.ม. (5 ธ.ค. 49) มหาวชิรมงกุฎ
- ม.ป.ช. (2 ธ.ค. 54) มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 
การศึกษา
- ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 
- ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 29 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตรนักบริหารกระทรวงมหาดไทยระดับ 9 รุ่นที่ 8 สถาบัน AIT
- หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติรับราชการ
   
7 เมษายน 2552
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 มีนาคม 2552
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28 พฤศจิกายน 2551
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
20 ตุลาคม 2551
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
14 ธันวาคม 2549
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
13 พฤศจิกายน 2549
นักปกครอง 10 รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
4 มิถุนายน 2549
นักปกครอง 10
23 พฤษภาคม 2549
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
1 ตุลาคม 2544
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
4 ตุลาคม 2542
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
1 ตุลาคม 2541
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
20 ตุลาคม 2540
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
17 มิถุนายน 2539
ผู้อำนวยการกองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
9 ธันวาคม 2538
ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
1 ธันวาคม 2536
นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
1 ธันวาคม 2533
นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 
ผลงานที่สำคัญ
 
1.
งานปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเทศบาลและสุขาภิบาล
2.
งานปรับปรุงระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
4.
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ
บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2556

บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556

 

ครุฑทองคำ ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 -2554 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

โล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2554 จากกรมบัญชีกลาง

เสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ.2554 เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย พ.ศ.2553

ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549

นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2553

ประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2543

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 คน 60 ปี ภราดาลาซาลแห่งประเทศไทย

ติดต่อ