หน้าแรก |"อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล"


นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัน / เดือน / ปี เกิด
วันที่ 31 สิงหาคม 2501
ภูมิลำเนา
จ.แพร่                 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
การศึกษา
- Cert. Senior Executive Development Program at National Graduate Institute For Policy Studies in Japan
โดยทุน ของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2555
- หลักสูตรผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ 22) พ.ศ. 2552
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 48 พ.ศ. 2548
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41 พ.ศ. 2542
- Cert.Disaster Management ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยทุนของ UNDP (ประเทศแคนาดา) พ.ศ. 2531
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติรับราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 ตุลาคม 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2555
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2551
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน พ.ศ. 2550
ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2549
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปกครอง กรมการปกครอง (ผู้ตรวจราชการกรม ฯ) ( จวค 9 ชช ) พ.ศ. 2549
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2548
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2547
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท (โครงการนำร่องจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ) พ.ศ. 2545
หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2540
เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ) พ.ศ. 2535
เจ้าพนักงานปกครอง กองป้องกันฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง พ.ศ. 2531
ปลัดอำเภอ จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2527
ผลงานที่สำคัญ
รางวัลผู้ขับเคลื่อน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ประเภทผู้นำขับเคลื่อน (12 พ.ค.58)
ได้รับรางวัล "คนดีของแผ่นดิน" ประจำปี 2558
ได้รับรางวัลสำเภาทองจากหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2557
ได้รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี 2557 ( CEO THAILAND AWARDS 2014 ) 
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบริหารจัดการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่มีผลงานระดับดีเด่น (โล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี)
ได้รับรางวัลคนดีศรีสาคร จากสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปี 2554

ได้รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร จากหอการค้าจังหวัด พ.ศ. 2554

 

ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่กระทรวงวัฒนธรรม
ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประจำปี 2553 (ระดับประเทศ 1 ใน 21 คน)

บริหารสำนักบริหารการทะเบียนได้รับรางวัลหน่วยงานระดับประเทศที่ให้บริการแก่ประชาชนดีเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2550 จากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร.)

ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดสิงห์บุรี และเร่งรัดการเบิกจ่ายตามนโยบายของกรมการปกครอง
ได้ลำดับที่ 2 ของประเทศ (ปี 2550)

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซึ่ง ก.พ.ร.ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดในลำดับสูงสุดของประเทศ (จ.ลพบุรี) และกลุ่มระดับสูง (จ.ชัยนาทและจ.นครสวรรค์)

รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี  2547  (เข็มเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี)

รับรางวัลประกาศนียบัตร ผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น หลักสูตรนายอำเภอรุ่น 41

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตู้รับความคิดเห็น ณ สถานที่ราชการทุกแห่ง เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรมภายในจังหวัด (เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาจนถึงขั้นยุติ ซึ่งทุกเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหา)   

เดินทางมาพบด้วยตนเองที่ทำงานศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ,จวนผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือตรวจราชการ เช่น ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ เป็นต้น)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apichattod@gmail.com  และ  apichat_tod@moi.go.th

เว็บบอร์ดในเว็บไซต์จังหวัด www.ayutthaya.go.th

ระบบรับเรื่องร้องเรียน ภายในเว็บไซต์จังหวัด
เฟสบุ๊คจังหวัด facebook.com/ayutthayanews
เฟสบุ๊คผู้ว่าราชการจังหวัด facebook.com/governor.ayutthaya