วิสัยทัศน์จังหวัด "อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล"


เมนู
หน้าเว็บจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลับหน้าหลัก
   

ข้อมูลประเมินสถานการณ์
ข้อมูลอุทกภัย / สาธารณะภัย
ข้อมูลการลงทุน
ข้อมูลการบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบประมาณส่วนราชการ)
ภาวะการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ข้อมูลเชิงพื้นที่
ข้อมูลโครงการ/ผล ประจำปี
คลังข้อมูลความก้าวหน้า
ข้อมูลแรงงาน/สถานการณ์
แรงงาน
ข้อมูลสาธารณสุข/สถานการณ์
สาธารณสุข/ การควบคุมโรคและ
การแพร่ะบาด /สถานการณ์เอดส์
ข้อมูลด้านปศุสัตว์
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
ข้อมูลด้านยาเสพติด/การแพร่ระบาด
ข้อมูลการเกษตร/ภาวะการผลิต
/การจำหน่ายพืช
ข้อมูลอาชญากรรม
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า
ลักษณะสำคัญขององค์กร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
กชช.2ค
ดัชนีด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด
สภาวะทางสังคมของเด็กและเยาวชน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
ข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำร
ข้อมูลการสำรวแหล่งน้ำจังหวัด
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลตัวชี้วัดจังหวัด


รายงานการประเมินผลตนเองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปี 2559 รอบ 6 เดือน

  อ่านต่อ >>>

สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ Bottom Up ประจำปี พ.ศ. 2555 และประมาณการปี พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
บรรยายสรุปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2558


 
จำนวนผู้เข้าชม
 

ระบบงานข้อมูล / ติดตาม
สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลกลาง
ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน
และสารสนเทศ ผู้บริหาร (EIS)
ระบบ GIS
PPIS
ระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ (padme)
ระบบรับเรื่องร้องทุกข์
ระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ระบบงาน/ข้อมูลภายในจังหวัด
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ระบบฐานข้อมูลโครงการจัดอบรม/สัมมนา
ระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเพื่อการวางแผน
รายงานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง
32 ตัวชี้วัด
ระบบศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัด
ระบบสำรวจลักษณะโดยรวมของบุคลากร ในส่วนราชการ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร EIS
ข้อมูลบรรยายสรุป(Profile)
ระบบลงข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินการตาม
ประกาศ และคำสั่ง คสช. รายวัน
ผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แผนงาน / โครงการ
การจัดการความรู้จังหวัด (KM)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง