กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2555

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา ผิวผ่อง)
เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
09:00 น.  ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งที่ 2  ห้องรับรอง 1     
09:00 น.  ประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล  รร.วรบุรี     
11:00 น.  ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 1  ห้องประชุมวายุภักษ์ 2ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     
13:00 น.  ประธานพิธีมอบ อาคารเรียนบิ๊กซี 26  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง หมู่ 1 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน     
15:30 น.  ประชุมหมู่บ้านฮอลันดา  กุฏิเจ้าคุณแวว วัดพนัญเชิงฯ     
17:00 น.  ซ้อมใหญ่การแถลงข่าว โครงการ เที่ยวกรุงเก่าตามรอยพระราชกรณียกิจฯ ทุ่งมะขามหย่อง อยุธยา  อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.ทวี นริสศิริกุล)
09:00 น.   ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย  ณ ห้องราชิการ โรงแรมวรบุรีอโยธยา     
09:00 น.  ร่วมประชุมหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น  ปภ.   
10:00 น.    ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2555(Video Conference)   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด     
10:30 น.   พลเอกสมนึก เจียมสกุล และพันเอกทัฐ อยู่เฉลย ขอเข้าพบ  ณ ห้องทำงาน รอง ผวจ.(1)     
17:00 น.   ร่วมการซ้อมใหญ่ก่อนการแถลงข่าวโครงการเที่ยวกรุงเก่าตามรอยพระราชกรณียกิจ  ณ จุดบริเวณสถานีรถไฟบ้านม้า และบริเวณอนุสรณ์สถานฯ (ทุ่งหันตรา)  สนง.   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางปรียา ปาลิโพธิ)
10:00 น.   ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2555(Video Conference)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด     
14:00 น.   ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมของมท.ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ     
17:00 น.    ร่วมการซ้อมใหญ่ก่อนการแถลงข่าวโครงการเที่ยวกรุงเก่าตามรอยพระราชกรณียกิจ   ณ จุดบริเวณสถานีรถไฟบ้านม้า และบริเวณอนุสรณ์สถานฯ (ทุ่งหันตรา)      
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายนัทธี บ่อสุวรรณ)
09:00 น.  ร่วมอบรมสัมมนาการทำงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศพส.จ.อย.  ณ จ.นครสวรรค์  ศพส.จ.อย. 
13:00 น.  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ "อาคารเรียนบิ๊กซี 26"  ณ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง หมู่ 1 ต.บ้านแป้ง  บริษัท บิ๊กซี สาขาอยุธยา 
17:00 น.  ร่วมการซ้อมใหญ่ก่อนการแถลงข่าว โครงการ "เที่ยวกรุงเก่าตามรอยพระราชกรณียกิจฯ"  ณ จุดบริเวณสถานีรถไฟบ้านม้า และบริเวณอนุสรณ์สถานฯ  กลุ่มงานอำนวยการ สนง.จังหวัด 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายกฤษณ์ ธนาวณิช)
10:00 น.  ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2555(Video Conference)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด     
13:00 น.  ร่วมเป็นคณะกรรมกรมการสอบสัมภาษณ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สป.มท.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป.มท.     
13:30 น.  ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมของมท.ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด     
15:30 น.   ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานหมู่บ้านฮอลันดา  ณ กุฏิเจ้าคณะจังหวัดฯ วัดพนัญเชิงวรวิหาร     
17:00 น.  ร่วมการซ้อมใหญ่ก่อนการแถลงข่าวโครงการเที่ยวกรุงเก่าตามรอยพระราชกรณียกิจ  ณ จุดบริเวณสถานีรถไฟบ้านม้า และบริเวณอนุสรณ์สถานฯ (ทุ่งหันตรา)      
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
© พัฒนาระบบงานโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา