เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 56 

 

แบบฟอร์มเอกสาร คำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบฟอร์มเอกสาร คำขอเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
  อ่านต่อ>>>
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
คำขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวเปลือกหรือข้าวสาร
  อ่านต่อ>>>
แบบฟอร์ขอชำระค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
แบบขอเปลี่ยนการคิดค่าไฟฟ้า
  อ่านต่อ>>>
แบบคำขอโอนและรับโอน
แบบคำขออื่นๆ
  อ่านต่อ>>>
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
  อ่านต่อ>>>
คำขอยึดทรัพย์(แบบ3)
คำขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด (แบบ 39)
  อ่านต่อ>>>

หนังสือประทับตรา

หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน