1. ข่าวและสื่อ

 • จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
 • วารสารไทยคู่ฟ้า

2. แนะนำประชาสัมพันธ์

 • โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
 • E-learning/CAI เศรษฐกิจพอเพียง online
 • โครงการรวมใจภักดิ์ปลูก มเหสักข์-สักสยามินทร์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ (GINFO²)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • หมายเลขโทรศัพท์ มท
 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงมหาดไทย
 • ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์
 • ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 • แอปพลิเคชันภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal)
 • ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ
 • นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รวมประกาศคำสั่ง คสช.
 • การพัฒนาจังหวัดราย Agenda