การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255
4 -2557


วิสัยทัศน์

“ บุคลากรทุกระดับเป็นคนดีและเป็นมืออาชีพ”

พันธกิจ

วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สร้างระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีโอกาส

ประเด็นยุทธศาสตร์

เสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างมืออาชีพ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตำแหน่ง
วางแผนการบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลัง
สร้างทางก้าวหน้าในสายงานและอาชีพรับราชการ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กร
ปรับแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจ ังหวัดให้ครอบคลุมทุกมิติ
บูรณาการแผนงาน/โครงการและระบบการทำงานขององค์การ
ส่งเสริมแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารยุคใหม่
พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลกำลังคนให้เชื่อมโยงกันทั่วจังหวัด
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำหนดระเบียบ วิธีการ วิธีปฏิบัติ/ แนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน
สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของการทำงานอย่างมีความสุข
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่การปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและจังหวัด
การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ
การติดตามและการรายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ใน 4 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์การ

 

เครื่องมือที่จังหวัดใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประเมินผล
สำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (
HR Scorecard ) ตามมาตรฐานความสำเร็จที่ สำนักงาน ก.พ.กำหนด 5 มิติ

มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

 

 

 

วิสัยทัศน์ปี 2553>>>>