ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชี
  ปลัดเทศบาลตำบลภาชี
ชื่อนายเอกชัย การวัฒนี 
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลภาชี 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3531-1021 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลภาชี ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.ภาชี อ.ภาชี
  นายกอบต.ไผ่ล้อม
ชื่อนายสมชาย เหมือนลูกอินทร์ 
ตำแหน่งนายกอบต.ไผ่ล้อม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-6950 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ไผ่ล้อม ม.3 ต.ไผ่ล้อม
  ปลัดอบต.ไผ่ล้อม
ชื่อนายถนอม โพธิเดช 
ตำแหน่งปลัดอบต.ไผ่ล้อม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3526-6950 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ไผ่ล้อม ม.3 ต.ไผ่ล้อม
  นายกอบต.ดอนหญ้านาง
ชื่อนายสุรกิจ สุวรรณแกม 
ตำแหน่งนายกอบต.ดอนหญ้านาง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3577-4045 ต่อ 12 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ดอนหญ้านาง 36/3 ม.5 ต.ดอนหญ้านาง
  ปลัดอบต.ดอนหญ้านาง
ชื่อนางสาวกิตติ์มา ตียากุล 
ตำแหน่งปลัดอบต.ดอนหญ้านาง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3577-4045 ต่อ 12 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ดอนหญ้านาง 36/3 ม.5 ต.ดอนหญ้านาง
  นายกอบต.หนองน้ำใส
ชื่อนางสุคนธ์ สหาวัตร 
ตำแหน่งนายกอบต.หนองน้ำใส 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3577-1456 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.หนองน้ำใส ม.4 ต.หนองน้ำใส
  ปลัดอบต.หนองน้ำใส
ชื่อนางฐิตินันท์ คำศรีวาท 
ตำแหน่งปลัดอบต.หนองน้ำใส 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3577-1456 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.หนองน้ำใส ม.4 ต.หนองน้ำใส
  นายกอบต.พระแก้ว
ชื่อนายบำรุง ก้อนทอง 
ตำแหน่งนายกอบต.พระแก้ว 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3577-5096 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.พระแก้ว 20/1 ม.5 ต.พระแก้ว
  ปลัดอบต.พระแก้ว
ชื่อนางสาวสมทรง เจริญผล 
ตำแหน่งปลัดอบต.พระแก้ว 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3577-5096 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.พระแก้ว 20/1 ม.5 ต.พระแก้ว
  นายกอบต.กระจิว
ชื่อนายสกุล ผดุงธรรม 
ตำแหน่งนายกอบต.กระจิว 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3577-3315 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.กระจิว 46/3 ม.6 ต.ภาชี
  ปลัดอบต.กระจิว
ชื่อนายกำแหง รัตนประเสริฐ 
ตำแหน่งปลัดอบต.กระจิว 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3577-3315 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.กระจิว 46/3 ม.6 ต.ภาชี
  นายกอบต.ระโสม
ชื่อนายสวัสดิ์ คงสัมฤทธิ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.ระโสม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3531-1470 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ระโสม ม.3 ต.ระโสม
  ปลัดอบต.ระโสม
ชื่อนายสุวิทชัย ศรีน้อย 
ตำแหน่งปลัดอบต.ระโสม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3531-1470 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ระโสม ม.3 ต.ระโสม
  นายกอบต.โคกม่วง
ชื่อนายสกล โรจนีย์ 
ตำแหน่งนายกอบต.โคกม่วง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3531-7216 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.โคกม่วง ม.8 ต.โคกม่วง
  ปลัดอบต.โคกม่วง
ชื่อนายโฆษิต ช่วยภักดี 
ตำแหน่งปลัดอบต.โคกม่วง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3531-7216 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.โคกม่วง ม.8 ต.โคกม่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวง
  นายกเทศมนตรีตำบลสามเมือง
ชื่อนาย ประเทือง วิลัยพฤกษ์ 
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสามเมือง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-9646 , 0-3537-8012 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลสามเมือง 54/5 ม.3 ต.สามเมือง
  ปลัดเทศบาลตำบลสามเมือง
ชื่อว่าที่ พ.ต.วิรัส พานทอง 
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลสามเมือง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-9646 , 0-3537-8012 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลสามเมือง 54/5 ม.3 ต.สามเมือง
  นายกอบต.ลาดบัวหลวง
ชื่อนายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ 
ตำแหน่งนายกอบต.ลาดบัวหลวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-9647 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ลาดบัวหลวง 50 ม.4 ต.ลาดบัวหลวง
  ปลัดอบต.ลาดบัวหลวง
ชื่อนางสาวปิยะนาท อำนวยธรรม 
ตำแหน่งปลัดอบต.ลาดบัวหลวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-9647 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ลาดบัวหลวง 50 ม.4 ต.ลาดบัวหลวง
  นายกอบต.หลักชัย
ชื่อนายวิชา ดาวแจ่ม 
ตำแหน่งนายกอบต.หลักชัย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-9705 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.หลักชัย 25 ม.1 ต.หลักชัย
  ปลัดอบต.หลักชัย
ชื่อนางนิรมล เหลืองอร่าม  
ตำแหน่งปลัดอบต.หลักชัย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-9705 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.หลักชัย 25 ม.1 ต.หลักชัย
  นายกอบต.พระยาบันลือ
ชื่อนายวีระชัย กุลสวัสดิ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.พระยาบันลือ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3526-6152 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.พระยาบันลือ 45 ม.1 ต.พระยาบันลือ
  ปลัดอบต.พระยาบันลือ
ชื่อนางสาวอำพร ปานเฟือง 
ตำแหน่งปลัดอบต.พระยาบันลือ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3526-6152 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.พระยาบันลือ 45 ม.1 ต.พระยาบันลือ
  นายกอบต.สิงหนาท
ชื่อนายชด พวงสวัสดิ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.สิงหนาท 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3526-6100 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.สิงหนาท 7 ม.5 ต.สิงหนาท
  ปลัดอบต.สิงหนาท
ชื่อนายเกรียงไกร จันทร์เพ็ญศรี 
ตำแหน่งปลัดอบต.สิงหนาท 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3526-6100 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.สิงหนาท 7 ม.5 ต.สิงหนาท
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด
ชื่อนางสาวสมบัติ คืนครีบ 
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-8072 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คู้สลอด 11 ม.8 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
  ปลัดอบต.คู้สลอด
ชื่อนางสาวสุทธิภรณ์ แผ่นสำริต 
ตำแหน่งปลัดอบต.คู้สลอด 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-8049-50 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คู้สลอด 11 ม.8 ต.คู้สลอด
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ
ชื่อนายประดิษฐ์ นิมา 
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-6777 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คลองพระยาบันลือ 7 ม.2 ต.คลองพระยาบันลือ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ
ชื่อนายชูศักดิ์ เจ๊ะยะหลี 
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3524-6777 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คลองพระยาบันลือ 7 ม.2 ต.คลองพระยาบันลือ
  นายกเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
ชื่อด.ต.ลพ บุตรดี 
ตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์ 0-3537-8222  
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 199 หมู่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง
หน้าที่ 14 จาก 22 หน้า
หัวหน้าส่วนในจังหวัด
จังหวัดศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอสถาบันการศึกษาองค์กรฝ่ายนิติบัติญัติหน่วยงานอิสระรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรการกุศลนิคมอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารแหล่งผลิตหัตถกรรม/ของที่ระลึกสนามกอล์ฟองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรกนักการเมือง