ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
อำเภอ
  นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนายสุชน ภัยธิราช 
ตำแหน่งนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล
hotline
โทรศัพท์0-3524-5362, 0-3524-1501 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา
  นายอำเภอท่าเรือ
ชื่อนายวิทิต ปิ่นนิกร 
ตำแหน่งนายอำเภอท่าเรือ 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3534-1001 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ
  นายอำเภอนครหลวง
ชื่อนายไพรัตน์ เพชรยวน 
ตำแหน่งนายอำเภอนครหลวง 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3535-9946 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอนครหลวง
  นายอำเภอบางไทร
ชื่อนายขวัญชัย เทิดทูนการค้า 
ตำแหน่งนายอำเภอบางไทร 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3537-1234 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอบางไทร
  นายอำเภอบางปะอิน
ชื่อนายสามารถ สุวรรณมณี 
ตำแหน่งนายอำเภอบางปะอิน 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3526-1001 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน
  นายอำเภอลาดบัวหลวง
ชื่อนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ 
ตำแหน่งนายอำเภอลาดบัวหลวง 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3537-9461 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง
  นายอำเภอวังน้อย
ชื่อนายฐากูร ชวนะพงศ์ 
ตำแหน่งนายอำเภอวังน้อย 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3527-1001 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอวังน้อย
  นายอำเภอเสนา
ชื่อนายโสภณ คชพันธ์ 
ตำแหน่งนายอำเภอเสนา 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3520-2001 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอเสนา
  นายอำเภออุทัย
ชื่อนายศิริชัย อัมพวา 
ตำแหน่งนายอำเภออุทัย 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3535-6069 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภออุทัย
  นายอำเภอบางบาล
ชื่อนายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ 
ตำแหน่งนายอำเภอบางบาล 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3530-7775 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอบางบาล
  นายอำเภอบางปะหัน
ชื่อนายนิธิวัชร์ จันทร์เฉลียว 
ตำแหน่งนายอำเภอบางปะหัน 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3538-1636 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน
  นายอำเภอผักไห่
ชื่อนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ 
ตำแหน่งนายอำเภอผักไห่ 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3539-2367 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอผักไห่
  นายอำเภอบางซ้าย
ชื่อนายชวลิต ทรงกิตติ 
ตำแหน่งนายอำเภอบางซ้าย 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3537-5100 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย
  นายอำเภอภาชี
ชื่อนายอนุกูล เรือนแก้ว 
ตำแหน่งนายอำเภอภาชี 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3531-1001 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอภาชี
  นายอำเภอมหาราช
ชื่อนายประพันธ์ ตรีบุบผา 
ตำแหน่งนายอำเภอมหาราช 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3538-9136 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอมหาราช
  นายอำเภอบ้านแพรก
ชื่อนายปัญญา ใช้เฮ็ง 
ตำแหน่งนายอำเภอบ้านแพรก 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3538-6111 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
หัวหน้าส่วนในจังหวัด
จังหวัดศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอสถาบันการศึกษาองค์กรฝ่ายนิติบัติญัติหน่วยงานอิสระรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรการกุศลนิคมอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารแหล่งผลิตหัตถกรรม/ของที่ระลึกสนามกอล์ฟองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรกนักการเมือง