ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  นายกองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 
ตำแหน่งนายกองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3579-6447 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 55 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนายสุพจน์ ศรีสันเทียะ 
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3579-6439 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 55 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
  นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา
ชื่อว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล 
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3525-2235 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
  ปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนายสุริยะ รื่นเวช 
ตำแหน่งปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3525-2235 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
  นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา
ชื่อนายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ 
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา 
อีเมล 
hotline
โทรศัพท์0-3588-1571 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลเมืองอโยธยา 21/6,7,8 ม.3 ถ.สายวัดประดู่ทรงธรรม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
  ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา
ชื่อนายบรรพต ประยูรวงษ์ 
ตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3588-1571 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลเมืองอโยธยา 21/6,7,8 ม.3 ถ.สายวัดประดู่ทรงธรรม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
  นายกอบต.ปากกราน
ชื่อนายเสน่ห์ จันทร์สุนทร 
ตำแหน่งนายกอบต.ปากกราน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-5222 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ปากกราน 99 ม.9 ต.ปากกราน
  ปลัดอบต.ปากกราน
ชื่อนางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ 
ตำแหน่งปลัดอบต.ปากกราน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-5222 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ปากกราน 99 ม.9 ต.ปากกราน
  นายกอบต.บ้านป้อม
ชื่อนายอภิชาติ สุขสมบูรณ์  
ตำแหน่งนายกอบต.บ้านป้อม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3579-5920 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ้านป้อม ม.3 ต.บ้านป้อม
  ปลัดอบต.บ้านป้อม
ชื่อนางสาวจิตภัสสร ปานเฟือง 
ตำแหน่งปลัดอบต.บ้านป้อม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3579-5920 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ้านป้อม ม.3 ต.บ้านป้อม
  นายกอบต.ลุมพลี
ชื่อนายเฟซอล พลีบัตร 
ตำแหน่งนายกอบต.ลุมพลี 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3579-6501 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ลุมพลี ม.4 ต.ลุมพลี
  ปลัดอบต.ลุมพลี
ชื่อนายวันชัย แจ่มมิน 
ตำแหน่งปลัดอบต.ลุมพลี 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3579-6501 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ลุมพลี ม.4 ต.ลุมพลี
  นายกอบต.หันตรา
ชื่อนายอดิศักดิ์ บุญรอด 
ตำแหน่งนายกอบต.หันตรา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-9151 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.หันตรา 100 ม.2 ถ.ช่างแสง ต.หันตรา
  ปลัดอบต.หันตรา
ชื่อนายเอกชัย พัฒฉิม 
ตำแหน่งปลัดอบต.หันตรา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-9151 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.หันตรา 100 ม.2 ถ.ช่างแสง ต.หันตรา
  นายกอบต.บ้านเกาะ
ชื่อนายสมบุญ อิ่มสุวรรณ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.บ้านเกาะ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3588-1188-9 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา
  ปลัดอบต.บ้านเกาะ
ชื่อนายสหัส อินทุรัตน์ 
ตำแหน่งปลัดอบต.บ้านเกาะ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3588-1188-9 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ้านเกาะ ม.2 ต.บ้านเกาะ
  นายกอบต.เกาะเรียน
ชื่อนายศักราช อัมวงษ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.เกาะเรียน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3532-1217 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.เกาะเรียน ม.1 ต.เกาะเรียน
  ปลัดอบต.เกาะเรียน
ชื่อนางซาร่า วิเศษศักดิ์ 
ตำแหน่งปลัดอบต.เกาะเรียน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3532-1217 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.เกาะเรียน ม.1 ต.เกาะเรียน
  นายกอบต.สำเภาล่ม
ชื่อนายเจนโชค สุวนิธิ 
ตำแหน่งนายกอบต.สำเภาล่ม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3532-2527 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.สำเภาล่ม ม.5 ต.สำเภาล่ม
  ปลัดอบต.สำเภาล่ม
ชื่อนายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์ 
ตำแหน่งปลัดอบต.สำเภาล่ม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3532-2527 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.สำเภาล่ม ม.5 ต.สำเภาล่ม
  นายกอบต.วัดตูม
ชื่อนายประเสริฐ มีสมยุทธ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.วัดตูม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-4758 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.วัดตูม ม.4 ต.วัดตูม
  ปลัดอบต.วัดตูม
ชื่อนายสธน พูลสัมฤทธิ์ 
ตำแหน่งปลัดอบต.วัดตูม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-4758 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.วัดตูม ม.4 ต.วัดตูม
  นายกอบต.สวนพริก
ชื่อนายสมชาย ธาราพงษ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.สวนพริก 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3523-2682 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.สวนพริก ม.2 ต.สวนพริก
  ปลัดอบต.สวนพริก
ชื่อนางสาวอนัญญา เรืองวานิช 
ตำแหน่งปลัดอบต.สวนพริก 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3523-2682 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.สวนพริก ม.2 ต.สวนพริก
  นายกอบต.คลองตะเคียน
ชื่อนายสมบัติ ขันธรักษ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.คลองตะเคียน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-1324 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คลองตะเคียน ม.8 ต.คลองตะเคียน
  ปลัดอบต.คลองตะเคียน
ชื่อนายเกษม พึ่งเย็น 
ตำแหน่งปลัดอบต.คลองตะเคียน 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-1324 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คลองตะเคียน ม.8 ต.คลองตะเคียน
  นายกอบต.คลองสระบัว
ชื่อพ.ต.ท.วินัย เจริญสุข 
ตำแหน่งนายกอบต.คลองสระบัว 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3532-8334 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คลองสระบัว ม.2 ต.คลองสระบัว
  ปลัดอบต.คลองสระบัว
ชื่อนายนิพนธ์ ศรีบัณฑิต 
ตำแหน่งปลัดอบต.คลองสระบัว 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3532-8334 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.คลองสระบัว ม.2 ต.คลองสระบัว
  นายกอบต.ภูเขาทอง
ชื่อนายสุรพงษ์ กิตติวัฒนะกุล 
ตำแหน่งนายกอบต.ภูเขาทอง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3539-8313-4 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ภูเขาทอง 73/1 ม.2 ต.ภูเขาทอง
  ปลัดอบต.ภูเขาทอง
ชื่อนางสาวณฤภัค ทรงถิ่นลภัส 
ตำแหน่งปลัดอบต.ภูเขาทอง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3539-8313-4 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ภูเขาทอง 73/1 ม.2 ต.ภูเขาทอง
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
หัวหน้าส่วนในจังหวัด
จังหวัดศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอสถาบันการศึกษาองค์กรฝ่ายนิติบัติญัติหน่วยงานอิสระรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรการกุศลนิคมอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารแหล่งผลิตหัตถกรรม/ของที่ระลึกสนามกอล์ฟองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรกนักการเมือง