เบอร์โทรศัพท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
จังหวัด
         
         
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
         
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ 0-3533-6536, 0-3534-6555 0-3533-6536 10411    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี 0-3533-6577 0-3533-6577 10413    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ 0-3533-6538 0-3533-6538 10412    
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายเรวัต ประสงค์ 0-3533-6630 0-3533-6630 10430    
ศาลยุติธรรม
         
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.โรจนะ ต. ประตูชัย อ. พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
         
          นายสุโชค ทองศักดิ์ 0-3524-6111 0-3524-1261 10404    
ผู้อำนวยการสำนักงาน
         
          นางศิรินา กลิ่นขจร 0-3524-1021 0-3524-4838 10403    
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
         
ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา 21/1 ม.4 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง
         
          นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล 0-3525-2723 0-3525-2229 10606    
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
         
          นางรพีภรณ์ ทับหลักสินธุ์ 0-3525-2883 0-3525-2268 10607    
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 136 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
         
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นางสาวสุวภา สุขคตะ 0-3534-6800 0-3534-6800 ต่อ 109 10609    
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 136 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
         
ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
         
          นางสาวประภาพร หวานฉ่ำ 0-3534-6800-1 0-3524-4006 10608    
สำนักงานอัยการสูงสุด
         
สำนักงานอัยการ เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานอัยการเขต 1 ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
         
อธิบดีอัยการภาค 1
         
          นายประนต ผ่องแผ้ว 0-3534-6013 0-3534-6884    
สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานอัยการจังหวัด ถ.สายเอเซีย ต. คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
         
อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นางสาวบงกชทิพ เสรีเลิศวิวัฒน์ 0-3533-5200 0-3533-5200    
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงฯ ถ.สายเอเซีย ต. คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
         
อัยการจังหวัดประจำศาลแขวง
         
          นางประไพ จิระพรวัชรานนท์ 0-3574-2661, 0-3533-6578 0-3533-6600, 0-3533-6578    
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)136 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
         
อัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพระนครศรีอยุธยา
         
          นายกฤษดา โรจนสุวรรณ 0-3533-5301 0-3533-5305    
สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
         
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาคารสำนักงานอัยการภาค1 ถนนสายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
         
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
         
          นายวีระศักดิ์ วิไลสรการ 035-335200 , 035-336552    
กระทรวงยุติธรรม
         
เรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา 61 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง
         
          นายภักดี ตั้งธรรม 0-3570-9120 0-3570-9126    
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 123 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด
         
          นายณรงค์ จุ้ยเส่ย 0-3570-9113 0-3570-9113 ต่อ 122    
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
         
          นายจำนงค์ ป้อมป้องกัน 0-3570-9113 ต่อ 104 0-3570-9113 ต่อ 122    
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 114/2 ถ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายทำนุ ประกิจสุวรรณ 0-3524-5698 0-3524-5698    
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
         
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา 91 หมู่ 2 ถนนสายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
         
          นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม 0-3534-5518, 0-3534-5511 0-3534-5511    
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 114 ม.5 ถ. สายวัดประดู่ ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
         
          นายวงศ์ศักดิ์ ประเทียบอินทร์ 0-3588-1582,0-3588-1583 0-3524-5357    
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังอาคารศาลจังหวัด ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย
         
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายศรัณย์ ปัญญาดิลก 0-3524-4319-21 0-3524-4321    
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 57/20 ม.2 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายสายยนต์ ปัญญาทา 0-3524-1119 0-3524-1119 10405    
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
         
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 115 ม.5 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
         
          นายวงศ์ศักดิ์ ประเทียบอินทร์ 0-3588-1580-1,0-35881578 0-3532-2086    
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารเลขที่ 9/25 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
         
ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายเจริญ น้อยพินิจ 0-3570-8387-8    
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1
         
อาคารเลขที่14 หมู่1 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผอ.สนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1
         
          นายธปภัค บูรณะสิงห์ 0-3524-6958-9,0-3524-6957    
-
         
          - 0-3524-6958-9,0-35246957    
กระทรวงมหาดไทย
         
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น
         
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายทรงกลด สว่างวงศ์ 0-3533-6647 0-3533-6554 10420    
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
         
          นางสาวปัญจรัตน์ วัฒนถาวร 0-3533-6554ต่อ22 0-3533-6554 10421    
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
         
          ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ 0-3533-6555ต่อ24 0-3533-6555 10423