คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล
         
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
         
อบต.พระขาว ม.6 ต.พระขาว
         
ปลัดอบต.พระขาว
         
          นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ 0-3572-6345 0-3572-6345    
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
         
อบต.น้ำเต้า ม.2 ต.น้ำเต้า
         
นายกอบต.น้ำเต้า
         
          นางสาวนงนาถ หวังเทพอนุเคราะห์ 0-3528-9839-40 0-3528-9839-40    
ปลัดอบต.น้ำเต้า
         
          นางสาวมยุรี เยาวสังข์ 0-3528-9839-40 0-3528-9839-40    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้าย
         
เทศบาลตำบลบางซ้าย
         
เทศบาลตำบลบางซ้าย 102/1 หมู่ 3 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย
         
นายกเทศมนตรีตำบลบางซ้าย
         
          นายบุญเลิศ ยี่อำพันธ์ 0-3528-2201 0-3528-2201    
ปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย
         
          นายหาญณรงค์ อำไพจิตร์ 0-3528-2201 0-3528-2201    
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด
         
อบต.ปลายกลัด ม.8 ต.ปลายกลัด
         
นายกอบต.ปลายกลัด
         
          นายประยงค์ เทียนสมบุญ 0-3578-9024-6 0-3578-9024-6    
ปลัดอบต.ปลายกลัด
         
           0-3578-9024-6 0-3578-9024-6    
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา
         
อบต.วังพัฒนา 25/4 ม.5 ต.วังพัฒนา
         
นายกอบต.วังพัฒนา
         
          นายสราวุฒิ อรรถภาพ 0-3525-4050 0-3525-4050    
ปลัดอบต.วังพัฒนา
         
          นายธีระ ทองเรือง 0-3525-4050 0-3525-4050    
องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
         
อบต.บางซ้าย 56 ม.3 ต.บางซ้าย
         
นายกอบต.บางซ้าย
         
          นายพิสุทธิ์ บำรุงเขต 08-1994-8389 0-3537-5093    
ปลัดอบต.บางซ้าย
         
          นายอภินันท์ เพชรโชติ 08-1994-8389 0-3537-5093    
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล
         
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล เลขที่ 83/5 หมู่ที่ 8 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13270
         
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล
         
          นายสมพงษ์ รุ่งดำรงค์ 0-3520-0932 0-3579-0260    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล
         
          นายพัสกร วรภัทรศัจธร 0-3520-0932 0-3579-0260    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรก
         
เทศบาลตำบลบ้านแพรก
         
เทศบาลตำบลบ้านแพรก ม.1 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก
         
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก
         
          นายพรหมมินทร์ พรรณผิว 0-3538-6838 0-3538-6838    
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพรก
         
          นายสมหมาย ไกรรักษ์ 0-3538-6707 0-3538-6838    
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
         
อบต.สำพะเนียง 136 ม.6 ต.สำพะเนียง
         
นายกอบต.สำพะเนียง
         
          นายปราโมทย์ พานมะลิ 0-3538-6419,0-3572-7185 0-3538-6419,0-3572-7185    
ปลัดอบต.สำพะเนียง
         
          นางสาวจุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม 0-3538-6419,0-3572-7185 0-3538-6419,0-3572-7185    
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
         
อบต.คลองน้อย ม.3 ต.คลองน้อย
         
นายก อบต.คลองน้อย
         
          นายอารักษ์ ลือสาคร 0-3576-8567,0-3576-8615 0-3538-6810,0-3576-8552    
ปลัดอบต.คลองน้อย
         
          นายสุภาพ ขันทอง 0-3576-8567,0-3576-8615 0-3538-6810,0-3576-8552    
รัฐวิสาหกิจ
         
         
         
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายสุริยันต์ อินทรพันธ์ 0-3525-2295    
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง อยุธยา
         
สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1ภาคกลาง อยุธยา 46 หมู่ 6 ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
         
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา 0-3524-1206 0-3524-2702    
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 60 หมู่ 5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
         
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
         
          นายภควัชร สุคันธนาค 0-3524-2642 0-3524-2229 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิอำเภอเสนา ๗๕ ม.๕ ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
         
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา
         
          นายปณิธิ กลอยเทพ 0-3520-1712 0-3520-1029 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ
         
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ35 ถ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
         
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ
         
          นายเกื้อ ทาทอง 0-3534-1144    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำเภอวังน้อย ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
         
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย
         
          นายสุวัตร ภาคอินทรีย์ 0-3527-1685 0-3527-1919 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน(สาขาที่ 183) เลขที่ 144 หมู่ 2 ถนนอดุลสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
         
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน
         
          นายตระกูล กุลบุญนิธิ 035-747894    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอบางปะหัน
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สาขา บางปะหัน 19/2 หมู่ 4 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอบางปะหัน
         
          นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์ 0-3538-1451 0-3538-1639 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอนครหลวง
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครหลวง 142 ม.6 ถ.นครหลวง-ท่าเรือ (ฝั่งคลองชลประทาน) อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอนครหลวง
         
          นายวีระศักดิ์ กลมอ่อน 0-3536-0400 0-3535-9111 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภออุทัย
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออุทัย 233/20 ม.1 อ.อุทัย
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภออุทัย
         
          นายปรีดา แตงสาขา 0-3535-6381    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอผักไห่
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอผักไห่ 54-55 ม.5 ถ.ผักไห่-บางบาล อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอผักไห่
         
          นายสรรค์ชัย ฉินนานนท์ 0-3539-2015