เบอร์โทรศัพท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล
         
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
         
อบต.น้ำเต้า ม.2 ต.น้ำเต้า
         
ปลัดอบต.น้ำเต้า
         
          นางสาวมยุรี เยาวสังข์ 0-3528-9839-40 0-3528-9839-40    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้าย
         
เทศบาลตำบลบางซ้าย
         
เทศบาลตำบลบางซ้าย 102/1 หมู่ 3 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย
         
นายกเทศมนตรีตำบลบางซ้าย
         
          นายบุญเลิศ ยี่อำพันธ์ 0-3528-2201 0-3528-2201    
ปลัดเทศบาลตำบลบางซ้าย
         
          นายหาญณรงค์ อำไพจิตร์ 0-3528-2201 0-3528-2201    
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด
         
อบต.ปลายกลัด ม.8 ต.ปลายกลัด
         
นายกอบต.ปลายกลัด
         
          นายอุบล ทัตพรหม 0-3578-9024-6 0-3578-9024-6    
ปลัดอบต.ปลายกลัด
         
          นายศุภชัย ยงพัฒนา 0-3578-9024-6 0-3578-9024-6    
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา
         
อบต.วังพัฒนา 25/4 ม.5 ต.วังพัฒนา
         
นายกอบต.วังพัฒนา
         
          นายสราวุฒิ อรรถภาพ 0-3525-4050 0-3525-4050    
ปลัดอบต.วังพัฒนา
         
          นายธีระ ทองเรือง 0-3525-4050 0-3525-4050    
องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย
         
อบต.บางซ้าย 56 ม.3 ต.บางซ้าย
         
นายกอบต.บางซ้าย
         
          นายพิสุทธิ์ บำรุงเขต 08-1994-8389 0-3537-5093    
ปลัดอบต.บางซ้าย
         
          นายอภินันท์ เพชรโชติ 08-1994-8389 0-3537-5093    
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล
         
อบต.เทพมงคล 83/5 ม.8 ต.เทพมงคล
         
นายกอบต.เทพมงคล
         
          นายสมพงษ์ รุ่งดำรงค์ 0-3579-0244 0-3579-0260    
ปลัดอบต.เทพมงคล
         
          นายพัสกร วรภัทรศัจธร 0-3597-0244 0-3579-0260    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรก
         
เทศบาลตำบลบ้านแพรก
         
เทศบาลตำบลบ้านแพรก ม.1 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก
         
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพรก
         
          นายพรหมมินทร์ พรรณผิว 0-3538-6838 0-3538-6838    
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพรก
         
          นายสมหมาย ไกรรักษ์ 0-3538-6707 0-3538-6838    
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
         
อบต.สำพะเนียง 136 ม.6 ต.สำพะเนียง
         
นายกอบต.สำพะเนียง
         
          นายปราโมทย์ พานมะลิ 0-3538-6419,0-3572-7185 0-3538-6419,0-3572-7185    
ปลัดอบต.สำพะเนียง
         
          นางสาวจุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม 0-3538-6419,0-3572-7185 0-3538-6419,0-3572-7185    
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
         
อบต.คลองน้อย ม.3 ต.คลองน้อย
         
นายกอบต.คลองน้อย
         
          นายอารักษ์ ลือสาคร 0-3538-6810,0-3576-8552 0-3538-6810,0-3576-8552    
ปลัดอบต.คลองน้อย
         
          นายสุภาพ ขันทอง 0-3538-6810,0-3576-8552 0-3538-6810,0-3576-8552    
รัฐวิสาหกิจ
         
         
         
หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายสุริยันต์ อินทรพันธ์ 0-3525-2295    
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง อยุธยา
         
สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1ภาคกลาง อยุธยา 46 หมู่ 6 ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว 0-3524-1206 0-3524-2702    
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 60 หมู่ 5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
         
          นายจิรัฐ เฉลิมฤทธิ์ 0-3524-2642 0-3524-2229 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะหัน
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 60 หมู่ 5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะหัน
         
          นายสุวัช แก้วเขียว 0-3538-1451 0-3538-1639 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครหลวง
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครหลวง 142 ม.6 ถ.นครหลวง-ท่าเรือ (ฝั่งคลองชลประทาน) อ.นครหลวง
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครหลวง
         
          นายวีระศักดิ์ กลมอ่อน 0-3536-0400 0-3535-9111 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 60 หมู่ 5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย
         
          นายสุวัตร ภาคอินทรีย์ 0-3527-1685 0-3527-1919 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิอำเภอเสนา ๗๕ ม.๕ ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา
         
          นายปณิธิ กลอยเทพ 0-3520-1712 0-3520-1029 -    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ
         
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ35 ถ.เทศบาล 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ
         
          นายรัชพล อยู่สุข 0-3534-1144    
โรงไฟฟ้าวังน้อย
         
โรงไฟฟ้าวังน้อย 32 หมู่ 4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย
         
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย
         
          นายมโน วงศ์ผาสุกโชติ 0-3572-1562, 0-3572-1570 0-3572-1562 ต่อ 2008    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน
         
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน
         
ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน
         
          นายตระกูล กุลบุญนิธิ    
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
         
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 71 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย
         
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
         
          นายไชยเจริญ อติแพทย์ 0-2537-3033 0-3524-8146, 0-2537-3012-3    
สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา 118 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
         
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา
         
           นายธวัช ก้อนนาค 0-3533-6628 0-3533-6628 -    
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่
         
          นายชาติ พานิช 0-3539-1020 0-3539-2125 -