คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
กระทรวงพาณิชย์
         
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น
         
พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ 0-3533-6525-6 0-3533-6526