คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
กระทรวงแรงงาน
         
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานแรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น
         
แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นางสาวอัญณิการ์ นิศาภากร 0-3533-6521-2 0-3533-6522 10451    
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 6 อาคาร 7 ชั้น
         
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีิอยุธยา
         
          นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส 0-3533-6296-8 0-3533-6547 10450    
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น
         
ประกันสังคมจังหวัด
         
          นางจิตรา ธโนดม 0-3521-3415-8ต่อ111 0-3533-6251 10454    
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานจัดหางานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น
         
จัดหางานจังหวัด
         
          นางพิไรสรร จินดาสวัสดิ์ 0-3521-3958,0-3533-5855 0-3521-3958 10459    
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
         
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 59/2 ม.4 ต.บางระกำ อ.นครหลวง
         
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
         
          นางสมพร ศรีธูป 0-3536-0631-5 0-3536-0635    
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 1
         
101/3-5 ถนนอุดมสรยุทธ์ หมู่ 9 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180
         
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 1
         
          นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ 0-3527-4360-1