คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
อำเภอ
         
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
         
ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา
         
นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
         
          นายสุชน ภัยธิราช 0-3524-5362, 0-3524-1501 0-3524-4052 -    
อำเภอท่าเรือ
         
ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ
         
นายอำเภอท่าเรือ
         
          นายวิทิต ปิ่นนิกร 0-3534-1001 0-3534-1364 -    
อำเภอนครหลวง
         
ที่ว่าการอำเภอนครหลวง
         
นายอำเภอนครหลวง
         
          นายไพรัตน์ เพชรยวน 0-3535-9946 0-3535-9946 -    
อำเภอบางไทร
         
ที่ว่าการอำเภอบางไทร
         
นายอำเภอบางไทร
         
          นายขวัญชัย เทิดทูนการค้า 0-3537-1234 0-3537-1234 -    
อำเภอบางปะอิน
         
ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน
         
นายอำเภอบางปะอิน
         
          นายสามารถ สุวรรณมณี 0-3526-1001 0-3526-1270 -    
อำเภอลาดบัวหลวง
         
ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง
         
นายอำเภอลาดบัวหลวง
         
          นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ 0-3537-9461 0-3537-9180 -    
อำเภอวังน้อย
         
ที่ว่าการอำเภอวังน้อย
         
นายอำเภอวังน้อย
         
          นายฐากูร ชวนะพงศ์ 0-3527-1001 0-3521-5359 -    
อำเภอเสนา
         
ที่ว่าการอำเภอเสนา
         
นายอำเภอเสนา
         
          นายโสภณ คชพันธ์ 0-3520-2001 0-3520-1501 -    
อำเภออุทัย
         
ที่ว่าการอำเภออุทัย
         
นายอำเภออุทัย
         
          นายศิริชัย อัมพวา 0-3535-6069 0-3535-6210, 0-3535-6069 -    
อำเภอบางบาล
         
ที่ว่าการอำเภอบางบาล
         
นายอำเภอบางบาล
         
          นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ 0-3530-7775    
อำเภอบางปะหัน
         
ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน
         
นายอำเภอบางปะหัน
         
          นายนิธิวัชร์ จันทร์เฉลียว 0-3538-1636 0-3538-1636 -    
อำเภอผักไห่
         
ที่ว่าการอำเภอผักไห่
         
นายอำเภอผักไห่
         
          นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ 0-3539-2367 0-3539-2367 -    
อำเภอบางซ้าย
         
ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย
         
นายอำเภอบางซ้าย
         
          นายชวลิต ทรงกิตติ 0-3537-5100 0-3537-5101 -    
อำเภอภาชี
         
ที่ว่าการอำเภอภาชี
         
นายอำเภอภาชี
         
          นายอนุกูล เรือนแก้ว 0-3531-1001 0-3531-1001    
อำเภอมหาราช
         
ที่ว่าการอำเภอมหาราช
         
นายอำเภอมหาราช
         
          นายประพันธ์ ตรีบุบผา 0-3538-9136 0-3538-9136 -    
อำเภอบ้านแพรก
         
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก
         
นายอำเภอบ้านแพรก
         
          นายปัญญา ใช้เฮ็ง 0-3538-6111 0-3538-6111 -