คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา
         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 55 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
         
นายกองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 0-3579-6447 0-3533-6520    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายสุพจน์ ศรีสันเทียะ 0-3579-6439 0-3533-6520 -    
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
         
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
         
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา
         
          ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล 0-3525-2235 0-3525-2235 -    
ปลัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
         
          นายสุริยะ รื่นเวช 0-3525-2235 0-3525-2235    
เทศบาลเมืองอโยธยา
         
เทศบาลเมืองอโยธยา 21/6,7,8 ม.3 ถ.สายวัดประดู่ทรงธรรม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
         
นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา
         
          นายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ 0-3588-1571 0-3532-2261 -    
ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา
         
          นายบรรพต ประยูรวงษ์ 0-3588-1571 0-3532-2687    
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
         
อบต.ปากกราน 99 ม.9 ต.ปากกราน
         
นายกอบต.ปากกราน
         
          นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร 0-3570-5222 0-3570-5222ต่อ12    
ปลัดอบต.ปากกราน
         
          นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์ 0-3570-5222 0-3570-5222ต่อ12    
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
         
อบต.บ้านป้อม ม.3 ต.บ้านป้อม
         
นายกอบต.บ้านป้อม
         
          นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ 0-3579-5920 0-3580-1376    
ปลัดอบต.บ้านป้อม
         
          นางสาวจิตภัสสร ปานเฟือง 0-3579-5920 0-3580-1376    
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี
         
อบต.ลุมพลี ม.4 ต.ลุมพลี
         
นายกอบต.ลุมพลี
         
          นายเฟซอล พลีบัตร 0-3579-6501 0-3579-6501    
ปลัดอบต.ลุมพลี
         
          นายวันชัย แจ่มมิน 0-3579-6501 0-3579-6501    
องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา
         
อบต.หันตรา 100 ม.2 ถ.ช่างแสง ต.หันตรา
         
นายกอบต.หันตรา
         
          นายอดิศักดิ์ บุญรอด 0-3570-9151 0-3532-2693    
ปลัดอบต.หันตรา
         
          นายเอกชัย พัฒฉิม 0-3570-9151 0-3532-2693    
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
         
อบต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา
         
นายกอบต.บ้านเกาะ
         
          นายสมบุญ อิ่มสุวรรณ์ 0-3588-1188-9    
ปลัดอบต.บ้านเกาะ
         
          นายสหัส อินทุรัตน์ 0-3588-1188-9 0-3588-1188-9    
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน
         
อบต.เกาะเรียน ม.1 ต.เกาะเรียน
         
นายกอบต.เกาะเรียน
         
          นายศักราช อัมวงษ์ 0-3532-1217 0-3532-1217    
ปลัดอบต.เกาะเรียน
         
          นางซาร่า วิเศษศักดิ์ 0-3532-1217 0-3532-1217    
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
         
อบต.สำเภาล่ม ม.5 ต.สำเภาล่ม
         
นายกอบต.สำเภาล่ม
         
          นายเจนโชค สุวนิธิ 0-3532-2527 0-3532-2527    
ปลัดอบต.สำเภาล่ม
         
          นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์ 0-3532-2527 0-3532-2527    
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม
         
อบต.วัดตูม ม.4 ต.วัดตูม
         
นายกอบต.วัดตูม
         
          นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ 0-3570-4758 0-3570-4761    
ปลัดอบต.วัดตูม
         
          นายสธน พูลสัมฤทธิ์ 0-3570-4758 0-3570-4761    
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
         
อบต.สวนพริก ม.2 ต.สวนพริก
         
นายกอบต.สวนพริก
         
          นายสมชาย ธาราพงษ์ 0-3523-2682 0-3523-2682    
ปลัดอบต.สวนพริก
         
          นางสาวอนัญญา เรืองวานิช 0-3523-2682 0-3523-2682    
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน
         
อบต.คลองตะเคียน ม.8 ต.คลองตะเคียน
         
นายกอบต.คลองตะเคียน
         
          นายสมบัติ ขันธรักษ์ 0-3570-1324 0-3570-1418    
ปลัดอบต.คลองตะเคียน
         
          นายเกษม พึ่งเย็น 0-3570-1324 0-3570-1418    
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
         
อบต.คลองสระบัว ม.2 ต.คลองสระบัว
         
นายกอบต.คลองสระบัว
         
          พ.ต.ท.วินัย เจริญสุข 0-3532-8334 0-3532-8334    
ปลัดอบต.คลองสระบัว
         
          นายนิพนธ์ ศรีบัณฑิต 0-3532-8334 0-3532-8334    
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
         
อบต.ภูเขาทอง 73/1 ม.2 ต.ภูเขาทอง
         
นายกอบต.ภูเขาทอง
         
          นายสุรพงษ์ กิตติวัฒนะกุล 0-3539-8313-4 0-3539-8313-4    
ปลัดอบต.ภูเขาทอง
         
          นางสาวณฤภัค ทรงถิ่นลภัส 0-3539-8313-4 0-3539-8313-4