คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือ
         
เทศบาลตำบลท่าเรือ
         
เทศบาลตำบลท่าเรือ ถ.เลียบริมแม่น้ำป่าสัก อ.ท่าเรือ
         
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ
         
          นายศิลป์ชัย บุญเจริญกิจ 0-3534-1042 0-3534-2038    
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ
         
          นายถวัลย์ สมบุญพูลพิพัฒน์ 0-3534-3383 0-3534-2038    
เทศบาลตำบลท่าหลวง
         
เทศบาลตำบลท่าหลวง 104 หมู่ 7 ต.จำปา อ.ท่าเรือ
         
นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง
         
          นายเชษฐา ปทุมรังสี 0-3534-1769 0-3534-1769    
ปลัดเทศบาลตำบลท่าหลวง
         
          นายอนุรักษ์ ลักษณะภู่ 0-3534-1769 0-3534-1769    
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
         
อบต.บ้านร่อม ม.2 วัดบ้านร่อม ต.บ้านร่อม
         
นายกอบต.บ้านร่อม
         
          นายสัมภาษ อยู่พร้อม 0-3534-0736 0-3534-2099    
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
         
อบต.ศาลาลอย 55 ม.10 ต.ศาลาลอย
         
ปลัดอบต.ศาลาลอย
         
          นายเสกสันติ สินทรจันทร์ 0-3526-7141 0-3526-7141    
นายกอบต.ศาลาลอย
         
          นายวันชัย สำรวมจิตร์ 0-3526-7141 0-3526-7141    
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
         
อบต.ท่าเจ้าสนุก 64 ม.5 ต.ท่าเจ้าสนุก
         
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
         
          นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ 0-3576-0436 0-3534-2505    
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
         
อบต.บ้านร่อม ม.2 วัดบ้านร่อม ต.บ้านร่อม
         
ปลัดอบต.บ้านร่อม
         
          นายสะอาด บุญมี 0-3534-0736 0-3534-2099    
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
         
อบต.ท่าเจ้าสนุก 64 ม.5 ต.ท่าเจ้าสนุก
         
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
         
          นายสุรพล บุญมี 0-3576-0436 0-3534-2505    
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน
         
อบต.โพธิ์เอน ม.3 ต.โพธิ์เอน
         
ปลัดอบต.โพธิ์เอน
         
          ส.ต.อ. สุวรรณ วงษ์การค้า 03571-5460 03571-5460    
นายกอบต.โพธิ์เอน
         
          นายภูวดล สุกาทร 03571-5460 03571-5460    
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
         
อบต.วังแดง ม.8 วัดบึง ต.วังแดง
         
นายกอบต.วังแดง
         
          นายชวลิต แสงไพโรจน์ 0-3576-2042,0-3576-2111 0-3576-2042,0-3576-2111    
ปลัดอบต.วังแดง
         
          นางรัติกร จันทร์แก้ว 0-3576-2042,0-3576-2111 0-3576-2042,0-3576-2111    
องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า
         
อบต.ปากท่า ม.3 ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
         
ปลัด อบต.ปากท่า
         
          นายเสกสันติ สินทรจันทร์ 0-3571-5408 0-3571-5408    
นายก อบต.ปากท่า
         
          นายธวัชชัย เหมคช 0-3571-5408 0-3571-5408    
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
         
อบต.หนองขนาก ม.2 ต.หนองขนาก
         
ปลัดอบต.หนองขนาก
         
          นายชาติชาย มุสิกชาติ 0-3525-5030 0-3525-5031    
นายกอบต.หนองขนาก
         
          นายจำเนียร ประสงค์ผล 0-3525-5030 0-3525-5031    
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา
         
อบต.จำปา 66/3 ม.2 ต.จำปา
         
ปลัดอบต.จำปา
         
          นางผกาวรรณ อินทวงษา 0-3576-2-555 0-3576-2-555    
นายกอบต.จำปา
         
          นายสมบัติ หมุดธรรม 0-3576-2-555 0-3576-2-555    
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
         
อบต.ท่าหลวง 14/24 ม.3 ต.ท่าหลวง
         
ปลัดอบต.ท่าหลวง
         
          นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ 0-3522-5010 0-3522-5010    
นายกอบต.ท่าหลวง
         
          นายพิมาน พุ่มพันธ์ม่วง 0-3522-5010 0-3522-5010