คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่
         
เทศบาลเมืองผักไห่
         
เทศบาลตำบลผักไห่ ม.4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่
         
นายกเทศมนตรีเมืองผักไห่
         
          นายธงชัย ศรีจั่นแก้ว 0-3539-2236-8    
ปลัดเทศบาลเมืองผักไห่
         
          นายสงบ สมวงษ์ 0-3539-2236-8    
เทศบาลตำบลลาดชะโด
         
เทศบาลตำบลลาดชะโด 99 ม.1 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่
         
นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด
         
          นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี 0-3574-0263 0-3539-1330    
ปลัดเทศบาลตำบลลาดชะโด
         
          นางณิชาภา แสงพนัสธาดา 035-740263 0-3574-0407    
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฏี
         
อบต.กุฎี ม.4 ต.กุฎี
         
นายกอบต.กุฎี
         
          นายชัยนะ บัวอ่อน 0-3520-0640 0-3539-7170    
ปลัดอบต.กุฎี
         
          นางสาวพรพนา บาลทิพย์ 0-3520-0640 0-3539-7170    
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
         
อบต.ท่าดินแดง 62 ม.2 ต.ท่าดินแดง
         
นายกอบต.ท่าดินแดง
         
          นายวินัย บรรดาศักดิ์ 0-3539-7050 0-3539-7050    
ปลัดอบต.ท่าดินแดง
         
          พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล 0-3539-7050 0-3539-7050    
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก
         
อบต.หน้าโคก 48 ม.2 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
         
นายกอบต.หน้าโคก
         
          นายโยธิน บุญรังษี 0-3520-0523 0-3520-0524    
ปลัดอบต.หน้าโคก
         
          จ.ส.อ.ภักดี ตระกูลสุนทร 0-3520-523 0-3520-524    
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
         
อบต.นาคู 16 16/1 ม.5 ต.นาคู
         
นายกอบต.นาคู
         
          นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ 0-3579-3052 0-3579-3052    
ปลัดอบต.นาคู
         
          นายวีระวัฒน์ ปิ่นทอง 0-3579-3052 0-3579-3052    
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
         
อบต.ลาดน้ำเค็ม ม.4 ต.ลาดน้ำเค็ม
         
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
         
          นายณรงค์ วงษ์เพ็ชร 0-3579-3728 0-3579-3728    
ปลัดอบต.ลาดน้ำเค็ม
         
          นายบุรินทร์ เตมะศิริ 0-3579-3728 0-3579-3728    
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
         
อบต.ดอนลาน 59 ม.2 ต.ดอนลาน
         
นายกอบต.ดอนลาน
         
          นายพรชัย พัฒนะพีระพงศ์ 0-3579-5117 0-3579-5117    
ปลัดอบต.ดอนลาน
         
          นางสาวกันยา ดินแดง 0-3579-5117 0-3579-5117    
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
         
อบต.บ้านแค ม.7 ต.บ้านแค
         
นายกอบต.บ้านแค
         
          นายสำรวน แสงหิ่งห้อย 0-3579-2617 0-3579-2617    
ปลัดอบต.บ้านแค
         
          นายพลภัทร เสริตานนท์ 0-3579-2617 0-3579-2617    
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
         
อบต.ลาดชิด ม.5 ต.ลาดชิด
         
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
         
          นายธวัช ธิราไสย 0-3539-1600 0-3539-2813    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดชิด
         
          นายธนิษฐ์ วงษ์คำ 0-3539-1600 0-3539-2813