คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวง
         
เทศบาลตำบลสามเมือง
         
เทศบาลตำบลสามเมือง 54/5 ม.3 ต.สามเมือง
         
นายกเทศมนตรีตำบลสามเมือง
         
          นาย ประเทือง วิลัยพฤกษ์ 0-3537-9646 , 0-3537-8012 0-3537-9646 , 0-3537-8012 ต่อ 210,110    
ปลัดเทศบาลตำบลสามเมือง
         
          ว่าที่ พ.ต.วิรัส พานทอง 0-3537-9646 , 0-3537-8012 0-3537-9646 , 0-3537-8012 ต่อ 210,110    
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
         
อบต.ลาดบัวหลวง 50 ม.4 ต.ลาดบัวหลวง
         
นายกอบต.ลาดบัวหลวง
         
          นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ 0-3537-9647 0-3537-9647    
ปลัดอบต.ลาดบัวหลวง
         
          นางสาวปิยะนาท อำนวยธรรม 0-3537-9647 0-3537-9647    
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย
         
อบต.หลักชัย 25 ม.1 ต.หลักชัย
         
นายกอบต.หลักชัย
         
          นายวิชา ดาวแจ่ม 0-3537-9705 0-3537-9705    
ปลัดอบต.หลักชัย
         
          นางนิรมล เหลืองอร่าม 0-3537-9705 0-3537-9705    
องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
         
อบต.พระยาบันลือ 45 ม.1 ต.พระยาบันลือ
         
นายกอบต.พระยาบันลือ
         
          นายวีระชัย กุลสวัสดิ์ 0-3526-6152 0-3526-6152    
ปลัดอบต.พระยาบันลือ
         
          นางสาวอำพร ปานเฟือง 0-3526-6152 0-3526-6152    
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
         
อบต.สิงหนาท 7 ม.5 ต.สิงหนาท
         
นายกอบต.สิงหนาท
         
          นายชด พวงสวัสดิ์ 0-3526-6100 0-3526-6100    
ปลัดอบต.สิงหนาท
         
          นายเกรียงไกร จันทร์เพ็ญศรี 0-3526-6100 0-3526-6100    
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด
         
อบต.คู้สลอด 11 ม.8 ต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
         
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด
         
          นางสาวสมบัติ คืนครีบ 0-3578-8072 0-3578-8049-50    
ปลัดอบต.คู้สลอด
         
          นางสาวสุทธิภรณ์ แผ่นสำริต 0-3578-8049-50 0-3578-8049-50    
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ
         
อบต.คลองพระยาบันลือ 7 ม.2 ต.คลองพระยาบันลือ
         
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ
         
          นายประดิษฐ์ นิมา 0-3524-6777 0-3526-6176    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ
         
          นายชูศักดิ์ เจ๊ะยะหลี 0-3524-6777 0-3526-6176    
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
         
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง 199 หมู่ 2 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง
         
นายกเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
         
          ด.ต.ลพ บุตรดี 0-3537-8222    
ปลัดเทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
         
          นายพันวิทย์ ชูจักร 0--3537-9092 0--3537-9890