คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
กระทรวงการคลัง
         
สำนักงานคลังเขต 1 พระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานคลังเขต 1 ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
         
คลังเขต 1
         
          นางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ 0 3524 2949, 0 3524 4830 0 3524 5132 10557    
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น
         
คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นางสุรีย์ จันทนากร 0-3533-6545-6 0-3533-6545 10457    
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 7 ชั้น
         
ธนารักษ์พื้นที่
         
          นายลือชา นิสัยกล้า 0-3534-5451-2 0-3534-5452 10494    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
         
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3-4 อาคาร 7 ชั้น
         
สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
         
          นางอรพินท์ บุญคง 0-3533-6565 0-3533-6566    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
         
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 55/92 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย
         
สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
         
          นางสาวกัลยา จุฑาศรี 0-3534-6112-6ต่อ101,0-3534-6485 035-346485    
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
         
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 45 ถนนอู่ทอง (ก) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
         
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
         
          นางจิติธาดา ธนะโสภณ 0-3524-2678-9,0-3524-2680 0-35242678-9 ต่อ 34    
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
         
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 64 หมู่ 3 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
         
          นางสาวชวนชื่น เสือไพฑูรย์ 0-3578-2603,0-3578-2604    
สำนักงานสรรพสามิตควบคุมโรงงานเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด อำเภอบางบาล
         
68 ม.2 ถ.อยุธยา-เสนา ต.น้ำเต้า อ.บางบาล สำนักงานสรรพสามิตควบคุม โรงงานเบียร์ไทย (1991) จำกัด อำเภอบางบาล
         
โรงงานเบียร์ไทย (1991) จำกัด อำเภอบางบาล
         
          นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 0-3528-9333 0-3528-9371    
สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1
         
         
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1
         
          ระวิวรรณ ชัยกะเสวี