1. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  2. โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร ในเขต ต.คลองน้อย - ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก
  3. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามพระราชดำริ
  4. โครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อ.พระนครศรีอยุธยา
  5. โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร ในเขต อ.บ้านแพรก
  6. โครงการก่อสร้างศิลปาชีพ ตำบลเกาะเกิด
  7. โครงการแปลงสาธิตแบบชีววิธีในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา
  8. โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบำบัดน้ำเสียในเขตพระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน
  9. โครงการโครงการนำร่อง การบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
    ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดำริ “แก้มลิงพื้นที่บางบาล (๑)” อ.บางบาล
  10. โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
  11. โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  12. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมเบ็ดเสร็จตามพระราชดำริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  13. โครงการ To Be Numer one
  14. โครงการฟันเทียมพระราชทาน
  15. โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
  16. โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะฯ ตามพระราชดำริ
  17. โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานฯ
  18. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  19. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชดำริ
  20. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  21. โครงการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว
  22. โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวครบวงจร