1. กระทรวงมหาดไทย

2. ศาลยุติธรรม

3. สำนักงานอัยการสูงสุด

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. กระทรวงกลาโหม

 • สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร
 • กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพวุธ
 • หมวดสารวัตรที่ 4 (อยุธยา)
 • ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง

6. กระทรวงคมนาคม

7. กระทรวงการคลัง

8. กระทรวงพาณิชย์

9. กระทรวงยุติธรรม

10. กระทรวงแรงงาน

11. กระทรวงสาธารณสุข

12. กระทรวงศึกษาธิการ

13. สำนักนายกรัฐมนตรี

14. กระทรวงอุตสาหกรรม

15. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

16. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17. กระทรวงพลังงาน

18. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19. กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา

20. กระทรวงวัฒนธรรม

21. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

22. หน่วยงานอิสระ

 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
 • ที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

23. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

24. โรงพยาบาล

25. สถาบันการศึกษา

26. รัฐวิสาหกิจ

27. ที่ว่าการอำเภอ

 • อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • อำเภอเสนา
 • อำเภอบางปะอิน
 • อำเภอท่าเรือ
 • อำเภอนครหลวง
 • อำเภอบางไทร
 • อำเภอผักไห่
 • อำเภอภาชี
 • อำเภอลาดบัวหลวง
 • อำเภอวังน้อย
 • อำเภออุทัย
 • อำเภอบางปะหัน
 • อำเภอมหาราช
 • อำเภอบางบาล
 • อำเภอบางซ้่าย
 • อำเภอบ้านแพรก

28. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29. ราชการส่วนท้องถิ่น

30. สำนักงานเหล่ากาชาด

 • สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

31. ภาคเอกชน

32. นิคมอุตสาหกรรม