1.  ศาลยุติธรรม

2.  สำนักงานอัยการสูงสุด

3.  กระทรวงยุติธรรม

4. กระทรวงมหาดไทย

5.  สำนักนายกรัฐมนตรี

6.  กระทรวงกลาโหม

 • สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • โรงงานซ่อมยางกองโรงงานสร้างรถยนต์ทหาร
 • กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ
 • ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 1 ประจำพื้นที่ภาคกลาง
 • หมวดสารวัตรที่ 4 (อยุธยา)

7.  กระทรวงการคลัง

8.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9.  กระทรวงสาธารณสุข

10.  กระทรวงอุตสาหกรรม

11.  กระทรวงพาณิชย์

 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12.  กระทรวงคมนาคม

13.  กระทรวงศึกษาธิการ

14.  กระทรวงแรงงาน

15.  กระทรวงวัฒนธรรม

16.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

17.  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

18.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

19.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

20.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

21.  กระทรวงพลังงาน

22.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

23.  อำเภอ

 • อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • อำเภอเสนา
 • อำเภอบางปะอิน
 • อำเภอท่าเรือ
 • อำเภอนครหลวง
 • อำเภอบางไทร
 • อำเภอผักไห่
 • อำเภอภาชี
 • อำเภอลาดบัวหลวง
 • อำเภอวังน้อย
 • อำเภออุทัย
 • อำเภอบางปะหัน
 • อำเภอมหาราช
 • อำเภอบางบาล
 • อำเภอบางซ้าย
 • อำเภอบ้านแพรก

24.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา

25.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสนา

26.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอิน

27.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือ

28.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวง

29.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทร

30.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่

31.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชี

32.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวง

33.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้อย

34.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุทัย

35.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหัน

36.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาราช

37.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาล

38.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้าย

39.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรก

40.  รัฐวิสาหกิจ

41.  หน่วยงานอิสระ

 • สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 1
 • สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 1
 • สำนักงาน ปปช. จังหวัดเขตพื้นที่ 1 (พระนครศรีอยุธยา)
 • สำนักงาน ปปท. จังหวัดเขตพื้นที่ 1 (พระนครศรีอยุธยา)
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
 • ที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

42.  เอกชน

43.  นิคมอุตสาหกรรม

44.  นักการเมือง

 • ส.ส. เขต 1
 • ส.ส. เขต 2
 • ส.ส. เขต 3
 • ส.ส. เขต 4
 • ส.ส. เขต 5
Copyright © 2013. All rights reserved. พัฒนาข้อมูลโดย : สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3533-5665 ต่อ 26 e-mail : ayutthaya@moi.go.th facebook icon twitter icon rss icon
เว็บไซต์จังหวัด| ช่วยเหลือ| นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล