logo
leftim upim rightim upimupim
lineim
วัด
พระที่นั่ง
พระราชวังหลวง
พิพิธภัณฑ์
โบราณสถานในเกาะบางปะอิน
ศูนย์ศิลปาชีพ/ศูนย์ศึกษาฯ
สวนสาธารณะ
หมู่บ้านโปรตุเกส /หมู่บ้านญี่ปุ่น
พระราชานุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน
ตลาดบก / ตลาดน้ำ
ร้านของฝากของที่ระลึก
อื่นๆ
 
 แผนที่ท่องเที่ยว
 ปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี
สกู๊ปวีดีโอท่องเที่ยว/กิจกรรม
 เทศกาลประเพณี
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำอำเภอ
 การเดินทาง
lineim

พระราชวังหลวง
หรือพระราชวังโบราณ

 

พระราชวังหลวงที่ปรากฏในพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันคงเหลือแต่ฐาน อาคารให้เห็นเท่านั้นสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างพระราชวัง ตั้งแต่ เมื่อครั้งประทับอยู่ที่เวียงเล็ก เมื่อพ.ศ.1890 และเมื่อสร้างกรุงเสร็จใน พ.ศ.1893 จึงย้ายมาประทับ ที่พระราชวังใหม่ริม หนองโสน พระที่นั่งต่างๆในครั้งแรกนี้สร้างด้วยไม้อยู่ในบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็น วัดพระศรีสรรเพชญ์ต่อมาเมื่อ พ.ศ.1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงถวายที่บริเวณพระราชวังเดิมสร้างเป็นวัด ในเขต พระราชวัง เรียกว่า "วัดพระศรีสรรเพชญ์"แล้วทรงสร้าง พระราชวังหลวงใหม่เลื่อนไปทางทิศเหนือ ชิดริมแม่น้ำลพบุรีพระที่นั่งต่างๆ ในเขตพระราชวังหลวงหรือที่เรียกในปัจจุบันว่าพระราชวังโบราณเดิมเป็นที่ประทับของ พระมหากษัตริย์อยุธยาทุกรัชกาลตั้งอยู่ริมกำแพงพระนครศรีอยุธยาทางด้านเหนือ มีถนนสายรอบกรุงผ่านจากวังจันทรเกษมไปเพียง 2 กิโลเมตร เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08 . 30น. - 16. 30น. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร.035-242284
พระราชวังโบราณ ตั้งอยู่ที่ ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

  บริเวณพระราชวังมีพระที่นั่งที่สำคัญดังนี้
พระที่นั่งวิหารสมเด็จมหาปราสาทตั้งอยู่ตอนใต้สุดเป็นปราสาทยอดปรางค์ มีมุขหน้าหลังยาวแต่มุขข้างสั้นมีกำแพงแก้วล้อม ๒ด้าน ตามพงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดฯ ให้สร้างเมื่อพ.ศ.๒๑๘๖เพื่อแทนพระที่นั่งมังคลาภิเษก
ที่ถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ ชาวบ้านเรียนกว่า " ปราสาททอง"เนื่องจากเป็นปราสาทปิดทององค์แรกที่สร้างขึ้นสำหรับประกอบ
พระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ
พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทเป็นปราสาทยอดปรางค์ตั้งอยู่ตรงกลาง สร้างแบบเดียวกับพระที่นั่งวิหารสมเด็จมีมุขยื่นออกมาเพื่อเสด็จออกรับแขกเมือง มีโรงช้างเผือกกระหนาบอยู่สองข้าง
พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์เป็นปราสาทจตุรมุขก่อด้วยศิลาแลง
อยู่ติดกำแพงริมแม่น้ำ เดิมชื่อ " พระที่นั่งสริยามรินทร์"
ต่อมาเปลื่ยนเป็นชื่อนี้เพื่อให้คล้องกับชื่อ " พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท"
ก่อสร้างเป็นปราสาทจตุรมุขยกพื้นสูงกว่าพระที่นั่งองค์อื่น ๆ
ใช้เป็นที่สำหรับประทับทอดพระเนตร ขบวนแห่ทางน้ำ
  พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๑๗๕พระราชทานนามว่า " พระที่นั่งศิริยโสธรมหาพิมานบรรยงค์" คล้ายปราสาทที่นครธมต่อมาเปลี่ยนเป็น "พระที่นั่งจักรวรรติไพชยนต์" ลักษณะเป็นปราสาทตรีมุขตั้งอยู่บนกำแพงชั้นในหน้าพระราชวัง เป็นที่สำหรับทอดพระเนตรกระบวนแห่และฝึกซ้อมทหารเหมือน
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
พระที่นั่งตรีมุขอยู่ข้างหลังพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
ไม่ปรากฎปีที่สร้างเข้าใจว่าเดิมเป็นพระที่นั่งฝ่ายใน และเป็นที่ประทับในอุทยานฯ
  พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ (พระที่นั่งท้ายสระ)เป็นปราสาทจตุรมุข
ตั้งอยู่บนเกาะกลางสระน้ำ สมเด็จพระเพทราชาโปรดฯ
ให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับสำราญพระราชหฤทัย เมื่อ พ.ศ.๒๒๓๓ และได้เสด็จประทับตลอดรัชกาลมีพระแท่น
สำหรับทอดพระเนตรปลาที่ทรงเลี้ยงไว้สระนั้นด้วย
  พระที่นั่งทรงปืนอยู่ริมสระด้านตะวันตกใกล้พระที่นั่ง
บรรยงค์รัตนาสน์ น่าจะใช้เป็นที่ฝึกซ้อมเพลงอาวุธและในสมัย
พระเพทราชาทรงใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนาง
ปราสาทนครหลวง  

 

 

อยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ตำบลนครหลวง เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรี
และเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จลพบุรี สันนิษฐานว่า
สร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับ
ก่ออิฐถือปูนในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ในแผ่นดินนี้พระองค์โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบปราสาทศิลา
ที่เรียกว่า "พระนครหลวง" ในกรุงกัมพูชา
เมื่อ พ.ศ. 2147 มาสร้างใกล้วัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชอีก
แต่สร้าง ไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยประการใดไม่ปรากฏ
ต่อมาจึงมีผู้สร้างมณฑปและ พระบาทสี่รอยขึ้นบนปราสาทนี้ ส่วนตำหนักที่สร้างข้างปราสาทนี้ได้ปรักหักพังหมดแล้ว แผนที่
   
   
   
bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26