ตารางกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561ตารางกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่ วันเวลาจัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด หน่วยรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
ไม่มีข้อมูล