logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน919 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
1 อำเภอเสนา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกระดับถนน คสล. สายบ้านเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 950,000 12 ม.ค. 61
2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอเซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 19,600,000 5 ม.ค. 61
3 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองข้าวเม่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,522,000 5 ม.ค. 61
4 อำเภอนครหลวง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอนครหลวง หมู่ที่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 498 28 ธ.ค. 60
5 อำเภอนครหลวง ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก 0 26 ธ.ค. 60   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26