logo
leftim upim rightim upimupim
lineim

หน้าหลัก
ข้อมูลตามมาตรา 9
ข่าวประกวดราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เว็บบอร์ด
 
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 เรื่องน่าสนใจ
 ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือเวียน
สิ่งที่ประชาชนควรรู้
 MOU/รับรางวัลศูนย์ฯต้นแบบ
 การอบรม/ประชุม
 ตรวจศูนย์ข้อมูล/ศึกษาดูงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ
ประจำจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด POC
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหาร
EIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับเรื่องร้องเรียน
 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2553
 
 
lineim
  ข่าวประกวดราคา / สอบราคา
 
 เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แสดง 5 เรื่องล่าสุด ขณะนี้มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด จำนวน1013 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แสดงหน้าละ 5 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดย้อนหลัง

ลำดับที่ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันที่ประกาศ เอกสารแนบ
1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12,000,000 22 ต.ค. 61
2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12,000,000 22 ต.ค. 61
3 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างเขือนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15,000,000 22 ต.ค. 61
4 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 25,000,000 22 ต.ค. 61
5 ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดกิจกรรมการแสดงแสง-เสียง งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 8,500,000 22 ต.ค. 61   
   


bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26