เว็บไซต์การประชุมกรมการ และหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 6/2558
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ เอกสาร
  ระเบียบวาระก่อนการประชุม -
    1 การมอบเกียรติบัตร การคัดสรรผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand) แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -
    1.1 แนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่หรือเข้าประชุมครั้งแรก -
      1 นางจิตรา ธโนดม ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด -
      2 นายเกื้อ ทาทอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ แสดงรายละเอียด -
      3 นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 แสดงรายละเอียด -
    1.2 ชม VTR กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด -
    1.3 การดำเนินงานตามนโยบายสำคัษญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นโยบายรัฐบาล/คสช./กระทรวง/จังหวัดฯ) -
  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ -
    3.1 สรุปผลการดำเนินงาน/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ -
      1 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
      2 ติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปลูกผลไม้ (พุทรา 100 ปี) ดาวน์โหลดเอกสาร
      3 การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
      4 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด -
      5 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา แสดงรายละเอียด -
      6 สรุปสถานการณ์พลังงานและรายงานผลการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      7 การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2558 แสดงรายละเอียด -
      8 สรุปการประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
    3.2 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือนกรกฏาคม 2558 -
      1 เชิญร่วมเปิดงาน "ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 8 แสดงรายละเอียด -
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา -
    4.1 การดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารงานของจังหวัด ตามกลุ่มภารกิจ (Cluster) -
      1 ด้านเศรษฐกิจ -
        - คณะที่่ 2 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
      2 ด้านสังคม -
        - คณะที่ 9 กระบวนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนสู่สังคมคุณภาพ แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
      3 ด้านความมั่นคง -
        1 คณะที่ 13 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
      4 ด้านบริหารจัดการ -
        - คณะที่ 21 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ (สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบโดยเอกสาร -
    1 สารพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
    2 เอกสารข่าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    3 ภาวะการลงทุนภาคอุตสหากรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
    4 สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
    5 เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    6 จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ -
    7 การกำหนดให้กุ้งแม่น้ำหรือกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    8 ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    9 การจัดงาน“ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อรัญญิก หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณวัดสีจำปา(หมู่บ้านหัตถกรรมอรัญญิก) ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี ดาวน์โหลดเอกสาร
    10 ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนมิถุนายน 2558 แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    11 จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพระนครนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ -
    1 ประชาสัมพันธ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านแล้ว 1570 ครั้ง