เว็บไซต์การประชุมกรมการ และหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม อ่านแล้ว(ครั้ง)
การประชุมครั้งที่ 7/2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 วาระการประชุม - 310
การประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - รายงานการประชุม 622
การประชุมครั้งที่ 5/2560 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - รายงานการประชุม 376
การประชุมครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 วาระการประชุม รายงานการประชุม 323
การประชุมครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 วาระการประชุม รายงานการประชุม 374
การประชุมครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วาระการประชุม รายงานการประชุม 116
การประชุมครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 วาระการประชุม รายงานการประชุม 53
การประชุมครั้งที่ 12/2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 92
การประชุมครั้งที่ 11/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 54
การประชุมครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 35
การประชุมครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 33
การประชุมครั้งที่ 8/2559 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 48
การประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 45
การประชุมครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 33
การประชุมครั้งที่ 5/2559 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 27
การประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 39
การประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 48
การประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 34
การประชุมครั้งที่ 1/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 - รายงานการประชุม 25
การประชุมครั้งที่ 12/2558 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - รายงานการประชุม 37
การประชุมครั้งที่ 11/2558 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - รายงานการประชุม 40
การประชุมครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - รายงานการประชุม 39
การประชุมครั้งที่ 9/2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 - รายงานการประชุม 35
การประชุมครั้งที่ 8/2558 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - รายงานการประชุม 31
การประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 วาระการประชุม รายงานการประชุม 29
การประชุมครั้งที่ 6/2558 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วาระการประชุม รายงานการประชุม 47
การประชุมครั้งที่ 5/2558 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - รายงานการประชุม 43
การประชุมครั้งที่ 4/2558 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 - รายงานการประชุม 52
การประชุมครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 วาระการประชุม รายงานการประชุม 39
การประชุมครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วาระการประชุม รายงานการประชุม 32
การประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 วาระการประชุม รายงานการประชุม 31
การประชุมครั้งที่ 12/2557 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 30
การประชุมครั้งที่ 11/2557 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 29
การประชุมครั้งที่ 10/2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 33
การประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 27
การประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 26
การประชุมครั้งที่ 7/2557 วันพุธที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 35
การประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 25
การประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 30
การประชุมครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 - รายงานการประชุม 19
การประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 - รายงานการประชุม 28
การประชุมครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 30
การประชุมครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 วาระการประชุม รายงานการประชุม 33
การประชุมครั้งที่ 12/2556 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 วาระการประชุม รายงานการประชุม 30
การประชุมครั้งที่ 11/2556 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 วาระการประชุม รายงานการประชุม 31
การประชุมครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - รายงานการประชุม 30
การประชุมครั้งที่ 9/2556 วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 วาระการประชุม รายงานการประชุม 37
การประชุมครั้งที่ 8/2556 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 วาระการประชุม - 30
การประชุมครั้งที่ 6/2556 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - รายงานการประชุม 24
การประชุมครั้งที่ 5/2556 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - รายงานการประชุม 31
การประชุมครั้งที่ 4/2556 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 วาระการประชุม รายงานการประชุม 30
การประชุมครั้งที่ 3/2556 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 วาระการประชุม รายงานการประชุม 28
การประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 วาระการประชุม รายงานการประชุม 28
การประชุมครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 วาระการประชุม รายงานการประชุม 42
การประชุมครั้งที่ 11/2555 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - รายงานการประชุม 28
การประชุมครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 วาระการประชุม รายงานการประชุม 29
การประชุมครั้งที่ 9/2555 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 - รายงานการประชุม 33
การประชุมครั้งที่ 8/2555 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 วาระการประชุม รายงานการประชุม 33
การประชุมครั้งที่ 7/2555 วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 วาระการประชุม รายงานการประชุม 28
การประชุมครั้งที่ 6/2555 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 วาระการประชุม รายงานการประชุม 31
การประชุมครั้งที่ 5/2555 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 วาระการประชุม รายงานการประชุม 31
การประชุมครั้งที่ 4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 วาระการประชุม รายงานการประชุม 26
การประชุมครั้งที่ 3/2555 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 วาระการประชุม รายงานการประชุม 28
การประชุมครั้งที่ 2/2555 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 วาระการประชุม รายงานการประชุม 28
การประชุมครั้งที่ 1/2555 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 วาระการประชุม รายงานการประชุม 29
การประชุมครั้งที่ 12/2554 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 30
การประชุมครั้งที่ 11/2554 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 29
การประชุมครั้งที่ 10/2554 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 26
การประชุมครั้งที่ 9/2554 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 24
การประชุมครั้งที่ 8/2554 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 26
การประชุมครั้งที่ 7/2554 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 18
การประชุมครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 29
การประชุมครั้งที่ 5/2554 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 29
การประชุมครั้งที่ 4/2554 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 23
การประชุมครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 23
การประชุมครั้งที่ 2/2554 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 28
การประชุมครั้งที่ 1/2554 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 วาระการประชุม รายงานการประชุม 25