ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมัครสมาชิก

เลือกสังกัดส่วนราชการ :  
เลือกหน่วยงาน :  
เพศ: 
*
ชื่อ(Name): 
*

ตัวอย่าง! นพพร

นามสกุล(Surname): 
*

ตัวอย่าง! แสงสร้อย

ชื่อเข้าใช้ (Username): 
* a-z,0-9, _ , - (4-16 ตัวอักษร)

ข้อแนะนำ! ใช้ตัวอักษร a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 ใช้สัญลักษณ์ _ หรือ - ได้ ความยาวไม่ต่ำกว่า 4 ตัวอักษรและไม่เกิน 16 ตัวอักษร

รหัสผ่าน (password): 
* a-z,0-9, _ , - (4-16 ตัวอักษร)

ข้อแนะนำ! ใช้ตัวอักษร a-z, A-Z หรือตัวเลข 0-9 ใช้สัญลักษณ์ _ หรือ - ได้ ความยาวไม่ต่ำกว่า 4 ตัวอักษรและไม่เกิน 16 ตัวอักษร

ยืนยันรหัสผ่าน (confirm password): 
* a-z,0-9, _ , - (4-16 ตัวอักษร)

ข้อแนะนำ! พิมพ์รหัสผ่านให้ตรงกับครั้งแรกที่ตั้ง

Email Address: 
* ตัวอย่าง admin@hotmail.com

ตัวอย่าง! ayutthaya@moi.go.th

ใส่รูปภาพประจำตัว
*** ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนรูปให้ว่างไว้ และกรุณาส่งไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 MB และนามสกุลเป็น PNG (.png) , JPEG (.jpg) หรือ GIF (.gif) เท่านั้น
หมายเหตุ ฟอร์มที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ต้องใส่ข้อมูลทุกฟอร์ม