เว็บไซต์การประชุมกรมการ และหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 12/2558
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. น.
ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ เอกสาร
  ระเบียบวาระก่อนการประชุม เรื่อง การมอบรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/การมอบโล่ที่ระลึก -
    1 อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2558 เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
    2 มอบเกียรติบัตรโครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
    3 มอบใบประกาศเกียรติคุณเด็กที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม แสดงรายละเอียด -
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -
    1 แนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่หรือเข้าประชุมครั้งแรก -
      1 นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด -
    2 ชม VTR กิจกรรมประจำเดือนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด -
    3 การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา -
      นโยบายรัฐบาล/นโยบาย คสช./นโยบายกระทรวง/นโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา -
  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ -
    3.1 การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปี 2559 - 2560) "อยุธยาเมืองสะอาด น่าอยู่ เชิดชูมรดกโลก" -
      1 แผนป้องกันอุบัติภัยอย่างเป็นระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
      2 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
    3.2 สรุปผลการดำเนินงาน/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการในรอบเดือน -
      1 การเบิกจ่ายเงินงาบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
      2 การสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับหมู่บ้าน แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
      3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รางวัลระดับชาติ) แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    3.3 ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
      1 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน "ฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานบ้านพรานนก โรงเรียนวัดพรานนก ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระ ดาวน์โหลดเอกสาร
      2 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา -
      3 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันยุทธหัตถี ประจำปี 2559" ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
      5 งานเกษตรอยุธยาแฟร์ ในวันที่ 20 - 24 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา -
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบโดยเอกสาร -
    1 ส.ค.ส. สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ใช้ส่งผ่านโปรแกรม Line แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
    3 การออกเลขที่หนังสืออัตโนมัติในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
    4 ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    5 เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    6 ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนธันวาคม 2558 แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
    7 ภาวะการลงทุนภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
    8 จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดืือนธันวาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
    9 แจ้งเตือนสถานประกอบกิจการส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.๑๑) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ -
อ่านแล้ว 1205 ครั้ง