เว็บไซต์การประชุมกรมการ และหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2/2566
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ เอกสาร
  ระเบียบวาระก่อนการประชุม -
    1 การมอบรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/การมอบโล่ที่ระลึก -
      1.1การมอบเงินสงเคราะห์ให้เเก่ทายาทของนายมงคล คุณเพียร ผู้ประสบภัยจมนํ้าเสียชีวิต ขณะเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่รถยนต์กระบะกำลังจะจมนํ้าทั้งคัน ที่บริเวณทุ่งนา ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      1.2 การมอบเกียรติบัตรให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ(ศป.ปส.อ.) ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์สมควรเป็นแบบอย่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
      1.3 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -
    1.เเนะนําตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่หรือเข้าประชุมครั้งเเรก -
      1.1นางสาวชนกานต์ ศรีคำ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด -
      1.2 นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด -
  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม แสดงรายละเอียด -
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเเละการเเก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -
    3.1 ด้านเศรษฐกิจ -
      3.1.1 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
    3.2 ด้านการบริหารจัดการ -
      3.2.1 การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด การบริหารจัดการวัคซีน และสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
      3.2.2 การลงทะเบียนยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (หมอพร้อม DID) ดาวน์โหลดเอกสาร
    3.3 ด้านสิ่งเเวดล้อม -
      3.3.1 รายงานผลการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ -
    4.1 เพื่อทราบ(โดยชี้เเจง) -
      4.1.1การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดนำร่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.1.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
    4.2 เพื่อทราบ(โดยเอกสาร) -
      4.2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.2 ข่าวประชาสัมพันธ์และการลงพื้นที่สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.3 จุลสารสํานักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.4 รายงานเศรษฐกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.5 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.6 จดหมายข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.7 โครงการฟื้นฟูอัตลักษณ์ลายผ้า ยกระดับผ้าพื้นถิ่นของแผ่นดินอโยธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับ จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.9 สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.10 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ทั่วประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.11 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ -
อ่านแล้ว 468 ครั้ง