เว็บไซต์การประชุมกรมการ และหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3/2566
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ เอกสาร
  ระเบียบวาระก่อนการประชุม -
    1 การมอบรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/การมอบโล่ที่ระลึก -
      1.1 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดีเด่น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
      1.2 มอบโล่รางวัลเกียรคิคุณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มเเข็งตามเเนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ให้เเก่ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -
    1.1 เเนะนําตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่หรือเข้าประชุมครั้งเเรก -
      1.1.1 นางชลธิชา สันติภาตะนันท์ ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา -
      1.1.2 นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -
  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม -
  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเเละการเเก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา -
    3.1 ด้านสิ่งแวดล้อม -
      3.1.1 การดำเนินโครงการอยุธยาเมืองสะอาด -
      3.1.2 รายงานผลการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
    3.2 ด้านเศรษฐกิจ -
      3.2.1 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
    3.3 ด้านการบริหารจัดการ -
      3.3.1 การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด การบริหารจัดการวัคซีน และสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
      3.3.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา -
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ -
    4.1 เพื่อทราบ(โดยชี้เเจง) -
      4.1.1 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานเเอปพลิเคชัน "ThaiD" ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.1.2 การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 68 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.1.3 โครงการ เดิน-วิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.1.4 สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทผู้แทนเกษตรกร ( อย่างไม่เป็นทางการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
    4.2 เพื่อทราบ(โดยเอกสาร) -
      4.2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดิจิทัลเพื่่อเศรษฐกิจและสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.3 จุลสารสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.4 รายงานเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.5 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.6 จดหมายข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.7 ประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนพระนครศรีอยุธยา (ท่าเจ้าสนุก) ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.8 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.9 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.10 การรายงานสถานการณ์และข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมีนาคม 2566 ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.11 แนวทางการจัดกิจกรรม“สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ” พ.ศ.2566 ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.12 การเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.13 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
      4.2.14 สรุปผลการประชุมรับฟังการคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในการจัดทำรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment) ของเเหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดเอกสาร
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ -
อ่านแล้ว 537 ครั้ง