ภาพ logo website หน่วยงานยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ ปี 2561-2564 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน


โครงสร้างบุคลลากร


นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)