วิสัยทัศน์
ปี 2561-2564 (ร่าง)
อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

วิสัยทัศน์
ปี 2557-2560
อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มภารกิจ (Cluster) เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารงานนโยบายสำคัญ
อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล (Strategy Map)
กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านเศรษฐกิจ
กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านสังคม
กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านความมั่นคง
กระบวนงานสร้างคุณค่า (Value Chain) ด้านบริหารจัดการ
นโยบาย คสช.

นโยบายจังหวัด

เป้าประสงค์รวม

1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการบริการ สู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปี 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
ปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมบริการโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิต