ภาพ logo website หน่วยงานยุทธศาสตร์

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 - 2565


โครงสร้างบุคลลากร


นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

เว็บไซต์โครงการฯ