ภาพ logo website หน่วยงานยุทธศาสตร์
รายการเมนู
แบบฟอร์ม งบรองนายก ปี 2562 แบบฟอร์ม งบเร่งด่วน ปี 2562 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฎิบัติงานตามนโนบายรัฐบาล ปี 2561 แบบฟอร์ม/คู่มือ งบเร่งด่วนปี 61 ผลการดำเนินการตามแผน ติดตามเร่งรัดงบประมาณ แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง แผนปฏิบัติราชการประจำปี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ / หนังสือเวียน คู่มือ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คำสั่ง/ประกาศจังหวัด ระเบียบ / กฎหมาย แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 การบริหารจัดการน้ำ เอกสารดาวน์โหลด แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพวิทย์ศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 2562

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เป้าหมายการพัฒนา ปี 2561-2564 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

(ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 - 2565

การติดตามประเมินผลโครงการฯ

ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ (ข้อมูลปัจจุบัน และค้นหาย้อนหลัง)

วิธีค้นหาให้เลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปีงบประมาณ แล้วกดปุ่มค้นหา

รายงานการประชุม
ข้อมูลแผน และผลการดำเนินงาน

โครงสร้างบุคลลากร


นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

เว็บไซต์โครงการฯ