ภาพ logo website หน่วยงานยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ ปี 2557-2560 อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล

วิสัยทัศน์ ปี 2561-2564 (ร่าง) อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน

นโยบายจังหวัด

เป้าประสงค์รวม

        1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล
        2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
        3. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

        ปี 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการบริการ สู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมือง และชุมชนให้น่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        ปี 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
        ปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมบริการโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิต


โครงสร้างบุคลลากร


นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด)

ไปยังหน้าเว็บไซต์เก่า