ขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำทุกชนิดวันประมงแห่งชาติเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำทุกชนิดวันประมงแห่งชาติ

ผู้เขียน:  อภิชญา ห้อยมาลา จาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:06 น.

 อ่าน 2,508

 

ขอความร่วมมืองดเว้นการจับสัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ
                                       
           ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ อนุมัติให้วันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งต้องการให้เกิดกำลังใจในการประกอบอาชีพประมงและประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการสร้างสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวประมง
                  
                   เพื่อให้การดำเนินงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔เป็นไปตามเจตนารมณ์ จึงขอความร่วมมือพร้อมใจกันงดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด