ก.พ. - มี.ค. ๕๖ อบรมให้ความรู้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างมิติใหม่ในการปฏิบัติงานภาครัฐให้โปร่งใส เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.พ. - มี.ค. ๕๖ อบรมให้ความรู้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างมิติใหม่ในการปฏิบัติงานภาครัฐให้โปร่งใส

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 12:20 น.

 อ่าน 2,482

ทุกปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องได้รับภัยพิบัติอันเป็นสาธารณภัย  สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน  แม้จะมีระบบการให้ความช่วยเหลือเยียวยา แต่ประชาชนก็ยังรู้สึกถึงความไม่โปร่งใสของภาครัฐ   ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กระบวนงาน "การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ  โดยจังหวัดจะพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานอย่างมีมาตรฐาน ลดการใช้ดุลยพินิจแต่ให้เน้นกฎเกณฑ์  เสริมพลังประชาชน/ผู้รับบริการให้มีภาคประชาชนร่วมช่วยเหลือ ร่วมตรวจสอบ   ออกแบบกระบวนงานใหม่โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สะดวกต่อประชาชนในการติดตามผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือ  การเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

จากการวิเคราะห์กรณีที่มีการร้องเรียนจำนวนมาก  พบว่า

ปัญหาหลัก คือ ข้อมูลผลการสำรวจความเสียหายไม่ตรงกับความเป็นจริงที่สมควรได้รับตามเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

สาเหตุของปัญหา
คือ
(๑) จนท.อปท.ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และขั้นตอนการดำเนินการช่วยเหลือ
(๒) จนท.อปท.ประเมินความเสียหายไม่ตรงตามความเป็นจริง และผู้ประสบภัยพิบัติให้ข้อมูลเกินความเป็นจริง
(๓)ระยะเวลากระชั้นชิด เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จนท.ลงพื้นที่สำรวจไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
(๔)ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสอบข้อเท็จจริง
(๕)ขาดการตรวจสอบของประชาชน
(๖)ประชาชนขาดความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินการขอรับความช่วยเหลือ
(๗)ปริมาณผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมีจำนวนมาก

ดังนั้น จังหวัดจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่น
หลักสูตรที่ ๑ วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จัดสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ รุ่น ๗๙๐ คน ณ โรงแรมวรบุรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน / หัวหน้าคุ้ม/คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๖ อำเภอๆละ ๑ รุ่น ๆละ ๑ วัน รวม ๓,๘๔๐ คน
๑๑ ก.พ.๕๖ - หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
๑๒ ก.พ.๕๖ - หอประชุมอำเภอบางบาล

๑๓ ก.พ.๕๖ - หอประชุมอำเภอเสนา
๑๔ ก.พ.๕๖ - หอประชุมอำเภอบางซ้าย

๑๘ ก.พ.๕๖ - หอประชุมอำเภอผักไห่
๑๙ ก.พ.๕๖ - หอประชุมอำเภอบางไทร
๒๐ ก.พ.๕๖ - หอประชุมอำเภอบางปะอิน
๒๑ ก.พ.๕๖ - หอประชุมอำเภอบ้านแพรก

๒๒ ก.พ.๕๖ - หอประชุมอำเภอมหาราช
๖ มี.ค.๕๖     - หอประชุมอำเภอบางปะหัน
๗ มี.ค.๕๖    - หอประชุมอำเภอนครหลวง
๘ มี.ค.๕๖    - หอประชุมอำเภอท่าเรือ

๑๑ มี.ค.๕๖  - หอประชุมอำเภอภาชี
๑๒ มี.ค.๕๖ - หอประชุมอำเภออุทัย
๑๓ มี.ค.๕๖ - หอประชุมอำเภอวังน้อย
๑๔ มี.ค.๕๖ - หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง

ทั้ง ๒ หลักสูตร มุ่งสร้างให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย  ได้ยึดมั่นในกฎหมาย/ระเบียบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด