การฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 17:17 น.

 อ่าน 2,641

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการ "การฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน กลุ่มที่ 1 อบรม วันจันทร์ พุธ ศุกร์  เริ่มวันที่ 20 มี.ค. 2556 กลุ่มที่ 2 อบรม วันอังคาร พฤหัสบดี เริ่ม 21 มี.ค. 2556 เวลา 17.00-19.00 น. (จำนวน 90 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น โดยส่งใบสมัครที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 12 มี.ค.2556 และจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 14 มี.ค. 2556 เวลา 09.30-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่อบรม

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด