แบ่งรับผิดชอบเกาะกลางถนนโรจนะ มุ่งถนนสะอาดสวยงามเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบ่งรับผิดชอบเกาะกลางถนนโรจนะ มุ่งถนนสะอาดสวยงาม

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:45 น.

 อ่าน 3,170
นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชูนโยบายเร่งด่วน “อยุธยาเมืองสะอาด น่าอยู่ เชิดชูมรดกโลก” หลังจากประกาศ Kick off ทำความสะอาดพร้อมกันทั้งจังหวัดไปเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  และปัจจุบันหน่วยงานต่างๆและประชาชนตื่นตัวเรื่องนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว มุ่งหวังให้ถนนโรจนะเป็นถนนนำร่องของจังหวัด
 
             ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก เพราะจังหวัดกำหนดเป้าหมาย กำหนดรูปแบบเกาะกลางถนน ป้ายหน่วยรับผิดชอบตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดูแลรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง สถานที่สาธารณะ และป้ายข้างทางที่ชำรุด รวมทั้งมีการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างลักษณะนิสัย  ในเชิงแข่งขันได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลให้จังหวัดทราบทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน พร้อมภาพถ่ายก่อนทำและหลังทำ  โดยนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประธานการติดตามผลเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการนำเสนอผลความก้าวหน้าในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน
 
             ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ และภารกิจหน้าที่เมื่อนำมาบูรณาการร่วมกันกับนโยบายที่มุ่งประสงค์จะเห็นอยุธยาสะอาด น่าอยู่ยิ่งขึ้น  มีความสวยงามต่อผู้พบเห็น  ผลพลอยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกด้วย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดเป็นโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดของพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
                     
             การแบ่งเขตรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลาง ถนนโรจนะ ประกอบด้วย ๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. เทศบาลเมืองลำตาเสา รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙-คลองบ้านสร้าง
๒. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณ คลองบ้านสร้าง-หน้าสำนักงานเทศบาลตำบล บ้านสร้าง
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง-สี่แยกไฟแดงสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ประตู A
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณ สี่แยกไฟแดงสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ประตู A - เชิงสะพานต่างระดับอยุธยา
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลธนู รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณ คลองหอก-แยกคลองโพธิ์
๖. เทศบาลเมืองอโยธยา รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณ เชิงสะพานต่างระดับอยุธยา-คลองหอก และแยกคลองโพธิ์-เชิงสะพานปรีดี-ธำรง
๗. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานปรีดี-ธำรง-ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า)
 
            นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเสา-สายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและระบบสื่อสารทุกหน่วยงานที่ติดตั้งอยู่บนเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวนสำหรับติดตั้งสายสื่อสารตามนโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณตั้งแต่แยกถนนพหลโยธินสาย ๓๐๙ กม.๐ ถึงศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่าและหน้าโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ถนนโรจนะทั้ง ๒ ฝั่ง) ระยะทางรวมประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด