อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  1. ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ
  2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว
  3. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้ ก.พ.โดยพลัน ถ้า ก.พ.มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.รับเรือง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
  4. ส่งเรื่องให้ ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
  5. คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
  6. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
  7. เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรม หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.
  8. ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรม ตามที่ ก.พ.มอบหมาย

การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมติในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ดังนี้

  1. ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดประกาศไว้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  2. ให้ส่งเสริมและยกย่องข้าราชการที่อุทิศตนต่อประโยชน์ของทางราชการ