ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและวิธีพิจารณาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับจริยธรรมและประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องวาระจังหวัดเรื่องจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประกาศจังหวัด / คำสั่ง/มติที่ประชุม

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง วาระจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านจริยธรรมข้าราชพลเรือน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 เมษายน 2558
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 24 กันยายน 2555
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง วาระด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน "เรื่องแต่งตั้งคณะ กรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตั้งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำสั่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1988 / 2553 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 / 2553 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2553

หนังสือแจ้งเวียน

ที่ อย 0016.5/ ว 2700 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เรื่องขอประชาสัมพันธ์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ อย 0016.5/ว 2699 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่ อย 0016.5 / ว 2990 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เรื่อง ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ อย 0016.5 / ว 2301 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2553 เรื่อง การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรร

ภาพกิจกรรมการประชุม

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558

 

เรื่องเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2558)
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ( Conflict of Interests) ( พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ (พ.ศ. 2551)
คู่มือการจัดทำจรรยาข้าราชการ ( พ.ศ. 2552)

 

 

ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร/โทรสาร 0-3533-6554 ต่อ 27