คณะกรรมการ

ร้อยโทธวัช หันตรา
ประธานกรรมการ
นายเรวัต ประสงค์ 
ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง 
กรรมการที่เป็นข้าราชการประจำข้อ 14(2)
กรรมการที่เป็นข้าราชการประจำข้อ 14(2)
นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ
นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ 
กรรมการที่เป็นข้าราชการประจำข้อ 14(3)
กรรมการที่เป็นข้าราชการประจำข้อ 14(3)
กรรมการที่เป็นข้าราชการประจำ/กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
นางปรียา ปาลิโพธิ
นายนัทธี บ่อสุวรรณ
กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ14(4)   กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ14(4)
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่