เสาร์ ๒๕ มิ.ย. ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ณวัดพนัญเชิงวรวิหาร เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสาร์ ๒๕ มิ.ย. ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ณวัดพนัญเชิงวรวิหาร

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 11:52 น.

 อ่าน 1,778

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเป็นธรรมิกมหาราชาธิราช ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมมายาวนานกว่า 60 ปี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติตามพระปฐมบรมราชโองการทุกประการ  ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองแผ่นดินมา พระองค์ทรงประพฤติมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม มีพระราชจริยาวัตรอันงดงาม โดยทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัด ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก อันเป็นเหตุให้ศาสนิกชนทั้งพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและสันติสุข  นอกจากนี้ ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอเนกประการ และได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันมีคุณค่าอเนกอนันต์ เป็นผลเกื้อกูลให้เกิดความกินดีอยู่ดี ความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญมั่นคง พระเกียรติคุณดังที่กล่าวมานี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชน และเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่ชาติบ้านเมือง

              ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงจัดให้มีพิธีสวดพระปริตรพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กรุงเทพมหานคร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดให้มีขึ้น ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   จัด ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ ดังนี้

เวลา ๑๔.๔๐ น. - ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจน สมาคม สโมสร ชมรม องค์กรต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน  นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และผู้มีเกียรติ 
                               พร้อมกัน ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

เวลา ๑๕.๒๙ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
                            - จุดเทียนธูปเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ  ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
                            - พิธีกรอาราธนาศีล
                            - รับศีล
                              (ประธานสงฆ์ให้ศีล )
                            - พิธีกรอาราธนาพระปริตร
                            - พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระปริตรพร้อมกัน
                            - ประธานจุดเทียนทำน้ำพระพุทธมนต์
                            - พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระปริตร 
                            - ประธานและแขกผู้มีเกียรติ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม
                            - ประธานกรวดน้ำ
                            - ประธานกราบที่โต๊ะหมู่บูชา
                            - ประธานลาพระสงฆ์
                            - ประธานเดินทางกลับ

การแต่งกาย  ข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงาน พ่อค้า และประชาชน  ชุดสุภาพ
                        นักเรียน  นักศึกษา เครื่องแบบ  
                     

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด