ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมประกวดคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ หมดเขต ๓๑ กรกฎาคมนี้ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมประกวดคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ หมดเขต ๓๑ กรกฎาคมนี้

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 15:43 น.

 อ่าน 4,331
ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายที่จะสืบค้น อนุรักษ์ สืบสานเรื่องคำประพันธ์ประเภทกลอนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และตามคำขวัญจังหวัด "ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา" จึงขอเชิญชวนแสดงความสามารถ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด และเกณฑ์ตัดสิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่
(๑) ประถมศึกษา กลอนสุภาพ ๒ บท
(๒) มัธยมศึกษาตอนต้น กลอนสภาพ ๔ บท
(๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย กลอนสุภาพ ๖ บท
(๔) อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป กลอนสุภาพ ๘ บท

ประเภทการประกวด กลอนสุภาพ แบ่งเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่
(๑) เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
(๒) World Expo 2020
(๓) อยุธยาเมืองงาม

หลักเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนรวม ๒๐ คะแนน แบ่งเป็น ๔ ส่วน
(๑) ฉันทลักษณ์ ๑๐ คะแนน
(๒) เนื้อหา ๔ คะแนน
(๓) ความคิด ๓ คะแนน
(๔) การใช้กวีโวหาร ๓ คะแนน

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัลๆละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมหนังสืออยุธยาฝ่ามหานที ๑ เล่ม มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และสูจิบัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) เมื่อวันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัลๆละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และสูจิบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) เมื่อวันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และสูจิบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) เมื่อวันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัลๆละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และสูจิบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) เมื่อวันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

การสมัครและส่งผลงาน ส่งไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐-๓๕๓๓-๖๘๘๒-๓ โทรสาร ๐-๓๕๓๓-๖๘๘๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด