การประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปี 2556 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปี 2556

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 10:34 น.

 อ่าน 3,672

             เป็นประจำทุกปีที่ส่วนราชการจะต้องมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  มีการคัดเลือกตัวชี้วัด และสำนักงาน ก.พ.ร. จะเข้าประเมินผลในต้นปีงบประมาณถัดไป  สำหรับปี ๒๕๕๖  ข้าราชการจาก ๓๓ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคได้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แจง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

 ตัวชี้วัด ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๑๔ ตัว  จะวัดประเมินประสิทธิผล ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ  ดังนี้

๑. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
     ๑.๑ ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๑๐ คะแนน)
     ๑.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (๕ คะแนน)
     ๑.๓ ระดับความสำเร็จของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก (๑๐ คะแนน)

๒. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑( พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และสระบุรี ) (๑๐ คะแนน)

๓. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๕ คะแนน) ประชุมคัดเลือก วันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๕ !!
    
๓.๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัดในลำดับที่ ๑
    ๓.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของจังหวัดในลำดับที่ ๒
    ๓.๓ ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) 

๔. ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา (สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
     ๔.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น (๒.๕ คะแนน)
     ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก (๒.๕ คะแนน)
     ๔.๓ ระดับความสำเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒.๕ คะแนน)
     ๔.๔ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลียต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 
             (๒.๕ คะแนน)

๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (๘ คะแนน)

๖. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน (๒ คะแนน)

๗. ร้อยละความสำเร็จของการเบิิกจ่ายงบประมาณ (๒.๕ คะแนน)

๘. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (๒.๕ คะแนน)

๙. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด (๓ คะแนน)

๑๐.ระดับความสำเร้จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (๗ คะแนน)

๑๑.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (๕ คะแนน)

๑๒.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ (๓ คะแนน)

๑๓.ระดับควา่มสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (๓ คะแนน)

๑๔.ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๔ คะแนน)

ทั้งนี้ จังหวัดได้นัดประชุมเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่ ๓ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และคัดเลือกเจ้าภาพตัวชี้วัดต่างๆ ในวันเดียวกันนี้

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด